فرهنگ واژگان

 • بدون تصویر

  اِحکام

  معنای واژه اِحکام: اتقان و محکم کارى (کتاب احکمت آیاته). (هود 1)

 • بدون تصویر

  بوار

  معنای واژه بوار؛ هلاک (احلوا قومهم دار البوار) (ابراهیم 28)

 • بدون تصویر

  حُرُم

  معنای واژه حُرُم: جمع حرام، مقصود کسى است که مُحرم براى حج یا عمره است (غیر محلّی الصّید وأنتم حرم). (مائده 1)

 • بدون تصویر

  اَلْىْ

  معنای واژه اَلْىْ: نعمت؛ و آلاء جمع آن است (فاذکروا آلاء الله). (اعراف 69)

 • بدون تصویر

  بَلس

  معنای واژه بَلس: اِبلاس: یأس، اندوه و غمی که به شدت به انسان روى می ‏آورد. واژه (ابلیس) نیز از این کلمه میباشد (یبلس المجرمون). (روم 12)

 • بدون تصویر

  اَیّم

  معنای واژه اَیّم: زن یا مرد بدون همسر (وأنکحوا الایامی منکم). (نور 32)

 • بدون تصویر

  جائر

  جور: ستم کردن. معنای واژه جائر: منحرف از حق (وعلى اللّه قصد السبیل ومنها جائر) (نحل 9).

 • بدون تصویر

  حلم

  معنای واژه حلم: بردبارى (فبشّرناه بغلام حلیم). (صافات 101)

 • بدون تصویر

  جَدَث

  معنای واژه جَدَث: قبر (یخرجون من الأجداث سراعاً). (معارج 43)

 • بدون تصویر

  حطب

  معنای واژه حطب: هیزم (حمّاله الحطب). (مسد 4) (کنایه از سخن‏چینى است).

 • بدون تصویر

  امام

  معنای واژه امام: کسى است که به پیشوایى او در قول و فعل اقتداء میشود چه حق و چه باطل (یوم ندعوا کل اناس بامامهم). (اسراء 71)

 • بدون تصویر

  اُجاج

  معنای واژه اُجاج: آب شور مایل به تلخى (ملح اجاج). (فاطر 12)

 • بدون تصویر

  جَوْب

  معنای واژه جَوْب: شکافتن و نقب زدن، تونل (جابوا الصّخر بالواد). (فجر 9)

 • بدون تصویر

  اَوْب

  معنای واژه اَوْب: بازگشت کردن (لِلْطَّاغِینَ مَآبًا). (نباً 22) * اوب فقط در باره موجودى است که با اراده است اما رجوع در باره موجود بااراده و بیاراده هر دو اطلاق میشود.

دکمه بازگشت به بالا