مرور رده

فرهنگ واژگان

بعل

معنای واژه بعل: شوهر (وبعولتهنّ أحق بردّهنّ). (بقره 228) معنای واژه بعل: نام یکى از بتهاى مشهور جاهلیت (أتدعون بعلا). (صافات125)

جَفْن

معنای واژه جَفْن: ظرف طعام (یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجِفان). (سبأ 13)

تُبّع

معنای واژه تُبّع: لقب پادشاهان یمن که قومشان از آنها پیروى میکردند (أهم خیر أم قوم تُبّع). (دخان 37)

بغل

معنای واژه بغل: استر، قاطر، حیوانى که از آمیزش اسب و الاغ متولد میشود (والخیل والبغال والحمیر). (نحل 8)

حاصب

معنای واژه حاصب: طوفانى که همراه با سنگریزه باشد (فمنهم من ارسلنا علیه حاصباً). (عنکبوت 40)