لغات قرآن با حرف یا

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهْدُونَنَا

  ترجمه یَهْدُونَنَا : ما را هدایت می کنند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است .کلمه هدی به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یُهْلَکُ

  ترجمه یُهْلَکُ : نابود می شود – هلاک می شود

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یُهْدَیٰ

  ترجمه یُهْدَیٰ : که هدایت شود(اصل در معنی این کلمه بازگشتن است .کلمه هدی به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یُهْلِکُونَ

  ترجمه یُهْلِکُونَ: نابود می کنند – هلاک می کنند

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهْدِی

  ترجمه یَهْدِی : هدایت می کند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است .کلمه هدی به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یُهِنِ

  ترجمه یُهِنِ: خوار کند

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهْدِیَکَ

  ترجمه یَهْدِیَکَ : که تو را هدایت کند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است .کلمه هدی به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهُودُ

  ترجمه یَهُودُ: پیروان حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام (در روایت آمده که یهود بدان جهت یهود نامیده شده‏اند ، که از فرزندان یهودا ، پسر حضرت یعقوب علی نبینا و علیه السلام می باشند )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهْدِیَکُمْ

  ترجمه یَهْدِیَکُمْ: که شما را هدایت کند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است .کلمه هدی به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهْدِیکُمْ

  ترجمه یَهْدِیکُمْ: شما را هدایت می کند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است .کلمه هدی به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یُونُسَ

  ترجمه یُونُسَ : از پیامبران الهی علی نبینا و علیهم السلام (ذا النون یعنی صاحب ماهی ، یونس پیغمبر فرزند متی علی نبینا و علیهما السلام است که صاحب داستان ماهی است و از طرف پروردگار مبعوث بر اهل نینوی…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یُهَاجِرْ

  ترجمه یُهَاجِرْ : هجرت کند – مهاجرت کند (جزمش به دلیل شرط شدن برای جمله بعدی است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یُهَاجِرُواْ

  ترجمه یُهَاجِرُواْ: که هجرت کنند

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهَبُ

  ترجمه یَهَبُ : عطا می کند – می بخشد

دکمه بازگشت به بالا