لغات قرآن با حرف یا

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهِیجُ

  ترجمه یَهِیجُ : خشک می شود(از مصدر هیج است که به معنای نهایت مرتبه خشک شدن نبات )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهِیمُونَ

  ترجمه یَهِیمُونَ: حیران و سرگردانند (کلمه یهیمون از هام – یهیم – هیمانا است و این واژه به معنای آنست که کسی پیش روی خود را بگیرد و برود ، و مراد از هیمان در هر وادی در عبارت “أَلَمْ…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهُودِیّاً

  ترجمه یَهُودِیّاً: یهودی – پیروان حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام (در روایت آمده که یهود بدان جهت یهود نامیده شده‏اند ، که از فرزندان یهودا ، پسر حضرت یعقوب علی نبینا و علیه السلام می باشند )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یُهَیِّئْ

  ترجمه یُهَیِّئْ: تا فراهم کند – تا مهیا کند (جزمش به دلیل جواب واقع شدن برای قبل از خود می باشد)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهْدِیَنِ

  ترجمه یَهْدِیَنِ: که مرا هدایت کند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است.هدایت به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است. مخفف “یَهْدِیَنِی”)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهْدِیَنِی

  ترجمه یَهْدِیَنِی: که مرا هدایت کند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است.هدایت به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهْدِیهِ

  ترجمه یَهْدِیهِ: او را هدایت می کند – او را رهنمون می شود (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است .کلمه هدی به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهْدِیَهُ

  ترجمه یَهْدِیَهُ : که او را هدایت کند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است.هدایت به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهْدِیهِمْ

  ترجمه یَهْدِیهِمْ: آنان را هدایت می کند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است.هدایت به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهْدِیهِمُ

  ترجمه یَهْدِیهِمُ : آنان را هدایت می کند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است.هدایت به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است.حرکت آخرش به دلیل…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهْدِیَهُمْ

  ترجمه یَهْدِیَهُمْ : که آنان را هدایت کند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است.هدایت به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یُهْرَعُونَ

  ترجمه یُهْرَعُونَ : هجوم می آورند بطوری که یکدیگر را هل می‏ دهند (از اهراع به معنای سوق دادن و به جلو هل دادن به شدت است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یُهْلِکَ

  ترجمه یُهْلِکَ: که نابود کند – که هلاک کند

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  یَهْلِکَ

  ترجمه یَهْلِکَ: که نابود شود – که هلاک شود

دکمه بازگشت به بالا