متن و ترجمه دعای سحر

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم سوم در اعمال سحرهای ماه مبارک رمضان است و آن چند امر است؛ سوم- بخواند دعاى عظیم الشأنى را که از حضرت امام رضا علیه السلام نقل شده که فرموده‏ اند: این دعایى است که حضرت امام محمد باقر علیه السلام در سحرهاى ماه رمضان می ‏خواندند

دانلود متن و ترجمه دعای سحر با فرمت PDF

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ بَهَائِکَ بِأَبْهَاهُ وَ کُلُّ بَهَائِکَ بَهِیٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِبَهَائِکَ کُلِّهِ‏

خدایا من از تو درخواست می ‏کنم به حق نورانیترین مراتب انوارت در صورتى که تمام مراتب آن نورانى است خدایا پس درخواست می کنم به حق تمام مراتب نورانیتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَمَالِکَ بِأَجْمَلِهِ وَ کُلُّ جَمَالِکَ جَمِیلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَمَالِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به حق نیکوترین مراتب جمالت در صورتى که تمام مراتب جمالت نیکو است خدایا پس درخواست می ‏کنم به حق تمام مراتب جمالت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَلاَلِکَ بِأَجَلِّهِ وَ کُلُّ جَلاَلِکَ جَلِیلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَلاَلِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می کنم به حق عالیترین مراتب جلالت در صورتیکه تمام مراتب جلالت عالیست خدایا پس از تو درخواست می کنم بحق تمام مراتب جلالت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَظَمَتِکَ بِأَعْظَمِهَا وَ کُلُّ عَظَمَتِکَ عَظِیمَهٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می کنم بحق بزرگترین مراتب‏ عظمتت در صورتى که تمام مراتب عظمتت بزرگ است خدایا پس درخواست می ‏کنم به حق تمام مراتب عظمتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِأَنْوَرِهِ وَ کُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِنُورِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می کنم به حق روشنترین مراتب نورت در صورتى که تمام مراتب نورت روشن است خدایا پس از تو درخواست می کنم به حق تمام مراتب نورت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رَحْمَتِکَ بِأَوْسَعِهَا وَ کُلُّ رَحْمَتِکَ وَاسِعَهٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می کنم به وسیعترین مراتب رحمتت در صورتى که تمام مراتب رحمتت وسیع است خدایا از تو درخواست می کنم به حق تمام مراتب رحمتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَلِمَاتِکَ بِأَتَمِّهَا وَ کُلُّ کَلِمَاتِکَ تَامَّهٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَلِمَاتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به کاملترین کلماتت در صورتى که جمیع کلماتت کامل است خدایا پس از تو درخواست می ‏کنم به حق تمام کلماتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَمَالِکَ بِأَکْمَلِهِ وَ کُلُّ کَمَالِکَ کَامِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَمَالِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به عالیترین مراتب کمالت در صورتى که تمام مراتب آن عالى است خدایا پس از تو درخواست می ‏کنم به حق تمام مراتب کمالت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ أَسْمَائِکَ بِأَکْبَرِهَا وَ کُلُّ أَسْمَائِکَ کَبِیرَهٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَسْمَائِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به بزرگترین نامهایت در صورتى که تمام نامهایت بزرگ است خدایا پس از تو درخواست می کنم به حق تمام نامهایت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِزَّتِکَ بِأَعَزِّهَا وَ کُلُّ عِزَّتِکَ عَزِیزَهٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به عالیترین مراتب عزتت در صورتى که تمام مراتب آن عالى است خدایا پس از تو درخواست می کنم به حق تمام مراتب عزتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَشِیَّتِکَ بِأَمْضَاهَا وَ کُلُّ مَشِیَّتِکَ مَاضِیَهٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَشِیَّتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به حق نافذترین مراتب مشیتت در صورتى که تمام مراتب آن نافذ است خدایا پس درخواست می کنم به حق تمام مراتب مشیتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قُدْرَتِکَ بِالْقُدْرَهِ الَّتِی اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ کُلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطِیلَهٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقُدْرَتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می کنم به آن قدرت کاملت که بر همه اشیاء احاطه دارد در صورتى که تمام مراتب قدرتت احاطه بر اشیاء دارد خدایا پس درخواست می ‏کنم به حق تمام مراتب قدرتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِأَنْفَذِهِ وَ کُلُّ عِلْمِکَ نَافِذٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِلْمِکَ کُلِّهِ‏

خدایا درخواست می کنم به حق نافذترین مراتب علمت در صورتى که تمام مراتب علمت نافذ است خدایا پس درخواست می کنم بحق تمام مراتب علمت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قَوْلِکَ بِأَرْضَاهُ وَ کُلُّ قَوْلِکَ رَضِیٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقَوْلِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می کنم به حق پسندیده ‏ترین سخنهایت در صورتى که تمام سخنهایت پسندیده است‏خدایا پس درخواست می ‏کنم به تمام سخنهایت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَسَائِلِکَ بِأَحَبِّهَا إِلَیْکَ وَ کُلُّهَا (وَ کُلُّ مَسَائِلِکَ) إِلَیْکَ حَبِیبَهٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَسَائِلِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می کنم به حق محبوبترین حاجتى که برآورده ‏اى در صورتى که تمام حاجتها که برآورده‏اى محبوب است خدایا پس درخواست می ‏کنم به حق تمام حاجاتى که برآورده ‏اى

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ شَرَفِکَ بِأَشْرَفِهِ وَ کُلُّ شَرَفِکَ شَرِیفٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِشَرَفِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به شریفترین مراتب شرافتت در صورتى که تمام مراتب آن شریف است خدایا پس درخواست می کنم به حق تمام مراتب شرافتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ سُلْطَانِکَ بِأَدْوَمِهِ وَ کُلُّ سُلْطَانِکَ دَائِمٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِسُلْطَانِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به ابدیترین مقام پادشاهیت در صورتى که تمام آن ابدى است خدایا پس درخواست می ‏کنم به حق تمام مقام پادشاهیت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مُلْکِکَ بِأَفْخَرِهِ وَ کُلُّ مُلْکِکَ فَاخِرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمُلْکِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می کنم به حق نیکوترین مراتب ملکت در صورتى که تمام مراتب آن نیکو است خدایا پس درخواست می ‏کنم به تمام مراتب ملکت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عُلُوِّکَ بِأَعْلاَهُ وَ کُلُّ عُلُوِّکَ عَالٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعُلُوِّکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به حق عالیترین مراتب بلندت در صورتى که تمام مراتب آن عالى است خدایا پس درخواست می ‏کنم به تمام مقامات بلندت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَنِّکَ بِأَقْدَمِهِ وَ کُلُّ مَنِّکَ قَدِیمٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَنِّکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به حق قدیمترین احسانهایت در صورتى که تمام احسانهایت قدیم است خدایا پس درخواست می کنم به تمام احسانهایت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ آیَاتِکَ بِأَکْرَمِهَا وَ کُلُّ آیَاتِکَ کَرِیمَهٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِآیَاتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به حق گرامیترین آیاتت در صورتى که تمام آیاتت گرامی است خدایا پس درخواست می ‏کنم به حق تمام آیاتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا أَنْتَ فِیهِ مِنَ الشَّأْنِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَهَا

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به حق هر چه که در آن شأن و جبروت جمع است و به حق هر شأنى تنها و هر جبروتى تنها

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا تُجِیبُنِی (بِهِ) حِینَ أَسْأَلُکَ فَأَجِبْنِی یَا اللَّهُ‏

خدایا از تو درخواست می کنم به حق آن چیزى که اگر تو را به آن چیز بخوانم اجابت می ‏کنى پس تو دعایم اجابت فرما اى خدا.

پس هر حاجت که دارى از خدا بطلب که البته برآورده است‏

خروج از نسخه موبایل