ترجمه گویای قرآن

دانلود ترجمه گویای قرآن به زبانهای فارسی، انگلیسی، ترکی، دری، کردی

ترجمه گویای فارسی

ترتیل قرآن عبدالباسط عبدالصمد با با صدای کبیری به تفکیک سوره

ترتیل قرآن شهریار پرهیزگار با ترجمه گویای فارسی

ترتیل قرآن مشاری راشد العفاسی با ترجمه گویای فارسی به تفکیک سوره

ترتیل قرآن مشاری راشد العفاسی با صدای کبیری به تفکیک سوره

ترتیل قرآن ابوبکر الشاطری با ترجمه گویای فارسی کبیری

ترجمه فارسی گویای قرآن با ترجمه محمدمهدی فولادوند به تفکیک سوره

ترجمه فارسی گویای قرآن با ترجمه محمدمهدی فولادوند به تفکیک جزء

ترجمه فارسی گویای قرآن با ترجمه شیخ حسین انصاریان به تفکیک جزء

ترجمه گویای انگلیسی

ترجمه گویای انگلیسی مشاری راشد العفاسی (صوتی)

ترجمه گویای انگلیسی مشاری راشد العفاسی (تصویری)

ترجمه گویای ترکی

ترتیل قرآن با ترجمه گویای ترکی

ترجمه گویای دری

ترتیل قرآن با ترجمه گویای دری

ترجمه گویای کردی

ترجمه گویای کردی

خروج از نسخه موبایل