ترجمه فارسی قرآن

متن و ترجمه فارسی قرآن و ترجمه گویای فارسی قرآن

متن ترجمه سوره های قرآن

آیت الله ناصر مکارم شیرازی به تفکیک سوره

آیت الله ناصر مکارم شیرازی به تفکیک جزء

مهدی محیی‌الدین الهی قمشه‌ای به تفکیک سوره

مهدی محیی‌الدین الهی قمشه‌ای به تفکیک جزء

محمد مهدی فولادوند به تفکیک جزء

شیخ حسین انصاریان به تفکیک جزء

ترجمه گویای سوره های قرآن

ترجمه فارسی گویای قرآن با ترجمه محمدمهدی فولادوند به تفکیک سوره

ترجمه فارسی گویای قرآن با ترجمه محمدمهدی فولادوند به تفکیک جزء

ترجمه فارسی گویای قرآن با ترجمه شیخ حسین انصاریان به تفکیک جزء

خروج از نسخه موبایل