اسامی سوره های قرآن

اسامی سوره های قرآن در زیر آورده شده است.

نام سوره های قرآن

فاتحه
بقره
آل عمران
نساء
مائده
انعام
اعراف
انفال
توبه (برائت)
یونس
هود
یوسف
رعد
ابراهیم
حِجر
نحل
اسراء
کهف
مریم
طه
انبیاء
حج
مؤمنون
نور
فرقان
شعراء
نمل
قصص
عنکبوت
روم
لقمان
سجده
احزاب
سبأ
فاطر
یس
صافات
ص
زمر
غافر
فصّلت
شوری
زخرف
دخان
جاثیه
احقاف
محمد
فتح
حجرات
ق
ذاریات
طور
نجم
قمر
الرحمن
واقعه
حدید
مجادله
حشر
ممتحنه
صف
جمعه
منافقون
تغابن
طلاق
تحریم
مُلک
قلم
حاقه
معارج
نوح
جن
مزّمّل
مدثر
قیامه
انسان
مرسلات
نبأ
نازعات
عبس
تکویر
انفطار
مطففین
انشقاق
بروج
طارق
اعلی
غاشیه
فجر
بلد
شمس
لیل
ضحی
شرح
تین
علق
قدر
بینه
زلزله
عادیات
قارعه
تکاثر
عصر
همزه
فیل
قریش
ماعون
کوثر
کافرون
نصر
مسد
اخلاص
فلق
ناس

خروج از نسخه موبایل