قرائت سوره های یس، بلد و علق – شحات محمد انور

دریافت قرائت مجلسی سوره های یس، بلد و علق صدای شحات محمد انور

دانلود تلاوت قرآن با صدای شحات محمد انور

تلاوت آیات 77 تا آخر سوره یس، سوره بلد و آیات 1 تا 5 سوره علق

قرائت مجلسی آیات 77 تا آخر سوره یس، سوره بلد و سوره علق آیات 1 تا 5 با صدای شحات محمد انور

خروج از نسخه موبایل