ترتیل قرآن با صدای علی الحذیفی به تفکیک جزء

دانلود ترتیل قرآن با صدای علی الحذیفی به تفکیک جزء

تلاوت 30 جزء قرآن با صدای علی الحذیفی از طریق لینک های زیر قابل دانلود می باشد. همچنین لینک ترتیل قرآن با صدای علی الحذیفی به تفکیک سوره های قرآن قابل دانلود است

ترتیل سی جزء قرآن با قرائت علی الحذیفی

جزء اول
جزء دوم
جزء سوم
جزء چهارم
جزء پنجم
جزء ششم
جزء هفتم
جزء هشتم
جزء نهم
جزء دهم
جزء یازدهم
جزء دوازدهم
جزء سیزدهم
جزء چهاردهم
جزء پانزدهم
جزء شانزدهم
جزء هفدهم
جزء هجدهم
جزء نوزدهم
جزء بیستم
جزء بیست و یکم
جزء بیست و دوم
جزء بیست و سوم
جزء بیست و چهارم
جزء بیست و پنجم
جزء بیست و ششم
جزء بیست و هفتم
جزء بیست و هشتم
جزء بیست و نهم
جزء سی ام

خروج از نسخه موبایل