ترتیل قرآن با صدای ابوبکر الشاطری به تفکیک جزء

ترتیل قرآن با صدای ابوبکر الشاطری به تفکیک جزء

دانلود تلاوت ترتیل قرآن کریم با صدای ابوبکر الشاطری به تفکیک جزء
تلاوت 30 جزء قرآن با صدای ابوبکر شاطری از طریق لینک های زیر قابل دانلود می باشد. لینک ترتیل قرآن با صدای ابوبکر شاطری به تفکیک سوره های قرآن قابل دانلود است. همچنین ترتیل قرآن ابوبکر الشاطری با ترجمه گویای فارسی  نیز از طریق این لینک قابل دانلود است.

ترتیل سی جزء قرآن با قرائت شحات ابوبکر شاطری

جزء اول
جزء دوم
جزء سوم
جزء چهارم
جزء پنجم
جزء ششم
جزء هفتم
جزء هشتم
جزء نهم
جزء دهم
جزء یازدهم
جزء دوازدهم
جزء سیزدهم
جزء چهاردهم
جزء پانزدهم
جزء شانزدهم
جزء هفدهم
جزء هجدهم
جزء نوزدهم
جزء بیستم
جزء بیست و یکم
جزء بیست و دوم
جزء بیست و سوم
جزء بیست و چهارم
جزء بیست و پنجم
جزء بیست و ششم
جزء بیست و هفتم
جزء بیست و هشتم
جزء بیست و نهم
جزء سی ام

خروج از نسخه موبایل