ترتیل قرآن با صدای احمد الدباغ به تفکیک جزء

دانلود تلاوت ترتیل قرآن کریم با صدای احمد الدباغ به تفکیک جزء

همچنین تحدیر قرآن با صدای احمد الدباغ به تفکیک جزء قابل دانلود است.
ترتیل قرآن با قرائت احمد الدباغ

جزء اول
جزء دوم
جزء سوم
جزء چهارم
جزء پنجم
جزء ششم
جزء هفتم
جزء هشتم
جزء نهم
جزء دهم
جزء یازدهم
جزء دوازدهم
جزء سیزدهم
جزء چهاردهم
جزء پانزدهم
جزء شانزدهم
جزء هفدهم
جزء هجدهم
جزء نوزدهم
جزء بیستم
جزء بیست و یکم
جزء بیست و دوم
جزء بیست و سوم
جزء بیست و چهارم
جزء بیست و پنجم
جزء بیست و ششم
جزء بیست و هفتم
جزء بیست و هشتم
جزء بیست و نهم
جزء سی ام

خروج از نسخه موبایل