لغات قرآن با حرف لام

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  لَیْلَهَا

  ترجمه لَیْلَهَا: شب آن

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  لْیَمْدُدْ

  ترجمه لْیَمْدُدْ: مدد کند – بکشد (در اصل “لِیَمْدُدْ”(صیغه امر غائب بوده )که با اضافه شدن واو یا فا برای سهولت لام ساکن شده است .کلمه مد و امداد به یک معنا است ، لیکن امداد بیشتر در محبوب آمده…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  لْیُمْلِلِ

  ترجمه لْیُمْلِلِ: باید که املا کند (بگوید تا بنویسند ،در اصل “لِیُمْلِلِ”(صیغه امر غائب بوده )که با اضافه شدن واو برای سهولت لام ساکن شده است .لام آخر نیز به دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمه بعد…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  لْیُمْلِلْ

  ترجمه لْیُمْلِلْ: باید که املا کند (بگوید تا بنویسند ،در اصل “لِیُمْلِلِ”(صیغه امر غائب بوده )که با اضافه شدن واو برای سهولت لام ساکن شده است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  لَیِّناً

  ترجمه لَیِّناً : نرم و ملایم

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  لِینَهٍ

  ترجمه لِینَهٍ: درخت خرمای خرّم و پر بار از هر نوع خرما که باشد

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  لْیَنظُرِ

  ترجمه لْیَنظُرِ: باید که ببیند (ترکیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر می سازد و چنانچه قبل از آن حروف ربط “وَ” ،”ثُمَّ” یا “فـَ” بیاید ، این لام ساکن می شود مثل “فَلْیَنظُرِ”حرف “ر” نیز به دلیل تقارن…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  لْیَنظُرْ

  ترجمه لْیَنظُرْ: باید که ببیند (در اصل “لِیَنظُرْ “(صیغه امر غائب بوده )که با اضافه شدن فا برای سهولت لام ساکن شده است )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  لْیُنفِقْ

  ترجمه لْیُنفِقْ: باید که انفاق کند – باید که هزینه کند (ترکیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر می سازد و چنانچه قبل از آن حروف ربط “وَ” ،”ثُمَّ” یا “فـَ” بیاید ، این لام ساکن می شود مثل…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  لْیُوفُواْ

  ترجمه لْیُوفُواْ: باید که وفا کنند (ترکیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر می سازد و چنانچه قبل از آن حروف ربط “وَ” ،”ثُمَّ” یا “فـَ” بیاید ، این لام ساکن می شود مثل “وَلْیُوفُواْ”)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  لْیَکْفُرْ

  ترجمه لْیَکْفُرْ: کافر شود (ترکیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر می سازد و چنانچه قبل از آن حروف ربط “وَ” ،”ثُمَّ” یا “فـَ” بیاید ، این لام ساکن می شود مثل “فَلْیَکْفُرْ”)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  لْیَصُمْهُ

  ترجمه لْیَصُمْهُ: باید که آن را روزه بگیرد(ترکیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر می سازد و چنانچه قبل از آن حروف ربط “وَ” ،”ثُمَّ” یا “فـَ” بیاید ، این لام ساکن می شود مثل “فَلْتَقُمْ”)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  لْیَکُونُواْ

  ترجمه لْیَکُونُواْ : باید که باشند (ترکیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر می سازد و چنانچه قبل از آن حروف ربط “وَ” ،”ثُمَّ” یا “فـَ” بیاید ، این لام ساکن می شود مثل “فَلْیَکُونُواْ “)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  لْیَضْحَکُواْ

  ترجمه لْیَضْحَکُواْ : باید که بخندند (ترکیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر می سازد و چنانچه قبل از آن حروف ربط “وَ” ،”ثُمَّ” یا “فـَ” بیاید ، این لام ساکن می شود مثل “فَلْیَضْحَکُواْ “)

دکمه بازگشت به بالا