معاد در قرآن

عوامل ورود به جهنم کدامند؟

عوامل ورود به جهنم کدامند؟

برخى از عواملى که باعث می شود فرد جهنمی شود، عبارت است از:
1. کفر و طغیان: جهنم کافران را احاطه کرده است.[21]
2. نفاق و دورویى: منافقان در پایین ترین مرحله دوزخند و هرگز یاورى براى آنها نخواهى یافت.[22]
3. پیروى از شیطان: هنگامی که شیطان از درگاه خدا رانده شد، خداوند به او خطاب کرد: «فرود آى از آن [مقام]، با ننگ و عار و خوارى، بیرون رو، سوگند یاد می کنم، هر کس از آنها از تو پیروى کند، جهنم را از آنها پر می کنم.[23]
4. استکبار[24]
5. ظلم و بیدادگرى[25]
6 . تکیه کردن بر ظالمان[26]
7. دنیاپرستى[27]
8 . زراندوزى[28]
9. فرار از جهاد[29]
10. ترک نماز[30]
11. ریختن خون بى گناهان[31]
12. منع زکات[32]
13. خوردن مال یتیمان[33]
14. رباخوارى[34]
15. کفران نعمت الهى[35]
16. کم فروشى[36]
17. عیب جویى و غیبت[37]
18. اسراف و تبذیر[38]
19. تعدى از حدود الهى[39]
و …
—————
[21] توبه، آیه 49.
[22] نساء، آیه 145.
[23] اعراف، آیه 18.
[24] اعراف، آیه 18.
[25] کهف، آیه 29.
[26] هود، آیه 112.
[27] اسراء، آیه 18.
[28] توبه، آیه 34 ـ 35.
[29] انفال، آیه 15 ـ 16.
[30] مدثر، آیه 43.
[31] مائده، آیه 32.
[32] فصلت، آیه 7.
[33] نساء، آیه 2.
[34] بقره، آیه 275.
[35] ابراهیم، آیه 28 ـ 29.
[36] مطففین، آیه 1، 4، 5 و 7.
[37] همزه، آیه 1 ـ 4.
[38] مؤمن، آیه 43.
[39] نساء، آیه 14.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا