اعمال ماه ذیحجه

متن و ترجمه دعای روز مباهله

دعای روز مباهله

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است، این روز، روز شریفی است و در آن چند عمل وارد است: چهارم- خواندن دعاى مباهله که شبیه به دعاى سحرهاى ماه رمضان است و شیخ و سید هر دو نقل کرده‏اند لکن ما بین روایات آن دو بزرگوار اختلاف کثیر است و من اختیار می‏کنم روایت شیخ را در مصباح فرموده دعاى روز مباهله روایت شده با فضیلت آن از حضرت صادق علیه السلام می‏گویى‏:

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ بَهَائِکَ بِأَبْهَاهُ وَ کُلُّ بَهَائِکَ بَهِیٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِبَهَائِکَ کُلِّهِ‏
خدایا از تو درخواست می‏کنم بحق نورانیترین مراتب انوارت در صورتى که تمام مراتب آن نورانى است خدایا پس درخواست میکنم بحق تمام مراتب نورانیتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَلاَلِکَ بِأَجَلِّهِ وَ کُلُّ جَلاَلِکَ جَلِیلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَلاَلِکَ کُلِّهِ‏
خدایا از تو درخواست میکنم بحق عالیترین مراتب جلالت در صورتى که تمام مراتب جلالت عالى است خدایا پس از تو درخواست می‏کنم بحق تمام مراتب جلالت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَمَالِکَ بِأَجْمَلِهِ وَ کُلُّ جَمَالِکَ جَمِیلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَمَالِکَ کُلِّهِ‏
خدایا از تو درخواست می‏کنم بحق نیکوترین مراتب جمالت در صورتى که تمام مراتب جمالت نیکو است خدایا پس درخواست می‏کنم بحق تمام مراتب جمالت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏
خدایا تو را میخوانم آنچنان که دستورم دادى پس دعایم اجابت فرماى همچنانکه وعده‏ام فرمودى

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَظَمَتِکَ بِأَعْظَمِهَا وَ کُلُّ عَظَمَتِکَ عَظِیمَهٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّهَا
خدایا از تو درخواست می‏کنم بحق بزرگترین مراتب عظمتت در صورتى که تمام مراتب عظمتت بزرگ است خدایا پس درخواست میکنم بحق تمام مراتب عظمتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِأَنْوَرِهِ وَ کُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِنُورِکَ کُلِّهِ‏
خدایا از تو درخواست میکنم بحق روشنترین مراتب نورت در صورتیکه تمام مراتب نورت روشن است خدایا پس از تو درخواست می‏کنم بحق تمام مراتب نورت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رَحْمَتِکَ بِأَوْسَعِهَا وَ کُلُّ رَحْمَتِکَ وَاسِعَهٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّهَا
خدایا از تو درخواست می‏کنم به وسیعترین مراتب رحمتت‏در صورتى که تمام مراتب رحمتت وسیع است خدایا پس از تو درخواست می‏کنم به حق تمام مراتب رحمتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏
خدایا از تو خواهانم و تو را می‏خوانم چنانکه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى همچنانکه به من وعده فرمودی
اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَمَالِکَ بِأَکْمَلِهِ وَ کُلُّ کَمَالِکَ کَامِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَمَالِکَ کُلِّهِ‏
خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق عالیترین کمالت در صورتى که جمیع مراتب کمالت کامل است خدایا پس از تو درخواست می‏کنم به حق تمام مراتب کمالت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَلِمَاتِکَ بِأَتَمِّهَا وَ کُلُّ کَلِمَاتِکَ تَامَّهٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَلِمَاتِکَ کُلِّهَا
خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق کاملترین کلماتت در صورتى که جمیع کلماتت کامل است خدایا پس از تو درخواست می‏کنم به حق تمام کلماتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ أَسْمَائِکَ بِأَکْبَرِهَا وَ کُلُّ أَسْمَائِکَ کَبِیرَهٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَسْمَائِکَ کُلِّهَا
خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق نامهایت که بزرگند در صورتى که تمام نامهایت بزرگ است خدایا پس درخواست می‏کنم به حق تمام نامهایت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏
خدایا از تو خواهانم و تو را می‏خوانم همچنانکه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانکه وعده دادی

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِزَّتِکَ بِأَعَزِّهَا وَ کُلُّ عِزَّتِکَ عَزِیزَهٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ کُلِّهَا
خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق عالیترین مراتب عزتت در صورتى که تمام مراتب آن عالى است خدایا پس درخواست می‏کنم بحق تمام مراتب عزتت
اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَشِیَّتِکَ بِأَمْضَاهَا وَ کُلُّ مَشِیَّتِکَ مَاضِیَهٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَشِیَّتِکَ کُلِّهَا
خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق نافذترین مراتب مشیتت در صورتى که تمام مراتب آن نافذ است خدایا پس درخواست می‏کنم به تمام مراتب مشیتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقُدْرَتِکَ الَّتِی اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ کُلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطِیلَهٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقُدْرَتِکَ کُلِّهَا
خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق آن قدرت کاملت که بر همه اشیاء احاطه دارد در صورتى که تمام مراتب قدرتت احاطه به اشیاء دارد خدایا پس درخواست می‏کنم به حق تمام مراتب قدرتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏
خدایا من تو را می‏خوانم چنانکه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانکه وعده ‏ام دادی

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِأَنْفَذِهِ وَ کُلُّ عِلْمِکَ نَافِذٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِلْمِکَ کُلِّهِ‏
خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق نافذترین مراتب علمت در صورتى که تمام مراتب علمت نافذ است خدایا پس از تو درخواست می‏کنم به حق تمام مراتب علمت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قَوْلِکَ بِأَرْضَاهُ وَ کُلُّ قَوْلِکَ رَضِیٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقَوْلِکَ کُلِّهِ‏
خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق پسندیده‏ترین سخنهایت در صورتى که تمام سخنهایت پسندیده است‏خدایا پس از تو درخواست می‏کنم به حق تمام سخنهایت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَسَائِلِکَ بِأَحَبِّهَا وَ کُلُّهَا إِلَیْکَ حَبِیبٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَسَائِلِکَ کُلِّهَا
خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق محبوبترین حاجتى که برآورده‏اى در صورتى که تمام حاجتها که برآورده‏اى محبوب است خدایا پس درخواست می‏کنم به حق تمام حاجاتى که برآورده‏ای

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏
خدایا تو را می‏خوانم چنانکه دستورم فرمودى پس مرا اجابت کن چنانکه وعده‏ام فرمودی

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ شَرَفِکَ بِأَشْرَفِهِ وَ کُلُّ شَرَفِکَ شَرِیفٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِشَرَفِکَ کُلِّهِ‏
خدایا از تو درخواست می‏کنم به شریفترین مراتب شرافتت در صورتى که تمام مراتب آن شریف است خدایا پس درخواست می‏کنم به تمام مراتب شرافتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ سُلْطَانِکَ بِأَدْوَمِهِ وَ کُلُّ سُلْطَانِکَ دَائِمٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِسُلْطَانِکَ کُلِّهِ‏
خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق ابدیترین مقامات پادشاهیت در صورتى که تمام مقامات آن ابدى است خدایا پس درخواست می‏کنم به حق تمام مقامات پادشاهیت
اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مُلْکِکَ بِأَفْخَرِهِ وَ کُلُّ مُلْکِکَ فَاخِرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمُلْکِکَ کُلِّهِ‏
خدایا درخواست می‏کنم به حق نیکوترین مراتب ملکت در صورتى که تمام مراتب آن نیکو است خدایا پس درخواست می‏کنم به تمام مراتب ملکت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏
خدایا من تو را می‏خوانم چنانکه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانکه وعده‏ام فرمودی

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَلاَئِکَ بِأَعْلاَهُ وَ کُلُّ عَلاَئِکَ عَالٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَلاَئِکَ کُلِّهِ‏
خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق عالیترین مراتب بلندت در صورتى که تمام مراتب آن عالى است خدایا پس درخواست می‏کنم به حق تمام مقامات بلندت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ آیَاتِکَ بِأَعْجَبِهَا وَ کُلُّ آیَاتِکَ عَجِیبَهٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِآیَاتِکَ کُلِّهَا
خدایا از تو درخواست میکنم به حق گرامیترین و عجیبترین آیاتت در صورتى که تمام آیاتت عجیب و شگفت است خدایا پس درخواست می‏کنم به حق تمام آیاتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَنِّکَ بِأَقْدَمِهِ وَ کُلُّ مَنِّکَ قَدِیمٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَنِّکَ کُلِّهِ‏
خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق قدیمترین احسانهایت در صورتى که تمام احسانهایت قدیم است خدایا پس درخواست می‏کنم به حق تمام احسانهایت
اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏
بار خدایا من تو را می‏خوانم چنانکه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانکه وعده‏ام دادی

اللَّهُمَّ وَ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا (مِمَّا) أَنْتَ فِیهِ مِنَ الشُّئُونِ وَ الْجَبَرُوتِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَأْنٍ وَ کُلِّ جَبَرُوتٍ‏
خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق هر چه که در آن شئون و جبروتت جمع است خدایا پس درخواست می‏کنم به حق هر شأنى و هر جبروتی

اللَّهُمَّ وَ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا تُجِیبُنِی بِهِ حِینَ أَسْأَلُکَ یَا اللَّهُ‏
خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق آن چیزى که اگر تو را به آن چیز بخوانم اجابت می‏کنى‏اى خدا

یَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُکَ بِبَهَاءِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏
اى خدایى که نیست خدایى جز تو از تو درخواست می‏کنم به نور لا اله الا انت

یَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُکَ بِجَلاَلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏
اى خدایى که معبودى جز تو نیست از تو درخواست می‏کنم به جلال لا اله الا انت

یَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُکَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏
اى خدایى که معبودى جز تو نیست از تو درخواست می‏کنم به حق لا اله الا انت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏
خدایا من تو را می‏خوانم چنانکه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانکه وعده‏ام فرمودی

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ بِأَعَمِّهِ وَ کُلُّ رِزْقِکَ عَامٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرِزْقِکَ کُلِّهِ‏
خدایا من از تو درخواست می‏کنم به حق عامترین مراتب رزقت در صورتى که تمام مراتب رزقت عام است خدایا از تو درخواست می‏کنم به تمام مراتب رزقت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَطَائِکَ بِأَهْنَئِهِ وَ کُلُّ عَطَائِکَ هَنِی‏ءٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَطَائِکَ کُلِّهِ‏
خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق گواراترین عطایت در صورتى که تمام مراتب عطایت گوار است خدایا پس درخواست می‏کنم بتمام مراتب عطایت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِکَ بِأَعْجَلِهِ وَ کُلُّ خَیْرِکَ عَاجِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِخَیْرِکَ کُلِّهِ‏
خدایا از تو درخواست می‏کنم بحق عاجلترین مراتب خیرت در صورتى که تمام مراتب خیرت عاجل است
خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق تمام مراتب خیرت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ بِأَفْضَلِهِ وَ کُلُّ فَضْلِکَ فَاضِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِفَضْلِکَ کُلِّهِ‏
خدایا از تو درخواست می‏کنم به حق فاضلترین مراتب فضلت در صورتى که تمام مراتب بخشایشت زیاد است خدایا پس درخواست می‏کنم به حق تمام مراتب فضلت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏
خدایا من تو را می‏خوانم چنانکه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانکه وعده‏ام دادی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْنِی عَلَى الْإِیمَانِ بِکَ وَ التَّصْدِیقِ بِرَسُولِکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ السَّلاَمُ‏
خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا بر گرویدن به تو و تصدیق نمودن پیغمبرت که بر او و آلش درود باد برانگیز

وَ الْوِلاَیَهِ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ الْبَرَاءَهِ مِنْ عَدُوِّهِ‏
و نیز مرا بر دوستى و ولایت (امیر المؤمنین) على بن ابى طالب و بیزارى از دشمنانش

وَ الاِیتِمَامِ بِالْأَئِمَّهِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ فَإِنِّی قَدْ رَضِیتُ بِذَلِکَ یَا رَبِ‏
و پیروى از امامان از آل محمد که بر آنان درود باد برانگیزان پس بدرستى که من بدان راضیم اى پروردگار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ فِی الْأَوَّلِینَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِی الْآخِرِینَ‏
بار خدایا درود فرست بر محمد (ص) بنده تو و رسولت در اولین و درود فرست بر محمد (ص) در آخرین

وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِی الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِی الْمُرْسَلِینَ‏
و درود فرست بر محمد (ص) در ملأ اعلى‏و درود فرست بر محمد (ص) در رسولان

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً الْوَسِیلَهَ وَ الشَّرَفَ وَ الْفَضِیلَهَ وَ الدَّرَجَهَ الْکَبِیرَهَ
بار خدایا عطا کن محمد (ص) را (منبر) وسیله و شرف و فضیلت و مقام بزرگ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ قَنِّعْنِی بِمَا رَزَقْتَنِی وَ بَارِکْ لِی فِیمَا آتَیْتَنِی‏
بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و به آنچه روزیم دادى مرا قانع فرماى و هر چه به من دادی برایم مبارک ساز

وَ احْفَظْنِی فِی غَیْبَتِی وَ کُلِّ غَائِبٍ هُوَ لِی‏
و مرا در غیبت خود و هر غایبى که دارم (از هر گونه بدى در پناهت) حفظ کن

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْنِی عَلَى الْإِیمَانِ بِکَ وَ التَّصْدِیقِ بِرَسُولِکَ‏
بار خدایا درود فرست بر محمد (ص) و آل محمد و مرا بر ایمان به تو و تصدیق رسول (گرامیت) برانگیزان

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد (ع)

وَ أَسْأَلُکَ خَیْرَ الْخَیْرِ رِضْوَانَکَ وَ الْجَنَّهَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ الشَّرِّ سَخَطِکَ وَ النَّارِ
و از تو درخواست می‏کنم بهترین خوبیهاى رضوان و بهشت تو را و به تو پناه می‏برم از بدترین بد خشمت و دوزخ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
بار خدایا درود فرست بر محمد (ص) و آل محمد

وَ احْفَظْنِی مِنْ کُلِّ مُصِیبَهٍ وَ مِنْ کُلِّ بَلِیَّهٍ وَ مِنْ کُلِّ عُقُوبَهٍ
و مرا از هر مصیبت و بلیت و از هر زجر و عقوبت

وَ مِنْ کُلِّ فِتْنَهٍ وَ مِنْ کُلِّ بَلاَءٍ وَ مِنْ کُلِّ شَرٍّ وَ مِنْ کُلِّ مَکْرُوهٍ‏
و از هر گونه فتنه و از هر بلاء و شر و از هر گونه گزند و ناخوشى

وَ مِنْ کُلِّ مُصِیبَهٍ وَ مِنْ کُلِّ آفَهٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ
و از هر گونه مصیبت و پیش آمد بد و آفتى که نازل گردیده یا نازل گردد از آسمان بسوى زمین در پناه لطفت محفوظ بدار در این ساعت

وَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ وَ فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ فِی هَذَا الشَّهْرِ وَ فِی هَذِهِ السَّنَهِ
و در این شب و در این روز و در این ماه و در این سال

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اقْسِمْ لِی مِنْ کُلِّ سُرُورٍ وَ مِنْ کُلِّ بَهْجَهٍ وَ مِنْ کُلِّ اسْتِقَامَهٍ
بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا بهره‏مند گردان از هر شادى و از هر خرمی و از هر پایدارى و استقامت

وَ مِنْ کُلِّ فَرَجٍ وَ مِنْ کُلِّ عَافِیَهٍ وَ مِنْ کُلِّ سَلاَمَهٍ وَ مِنْ کُلِّ کَرَامَهٍ
و از هر فرج و از هر عافیت و تندرستى و سلامتى و از هر کرامت

وَ مِنْ کُلِّ رِزْقٍ وَاسِعٍ حَلاَلٍ طَیِّبٍ وَ مِنْ کُلِّ نِعْمَهٍ وَ مِنْ کُلِّ سَعَهٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ‏
و از هر رزق و روزى وسیع حلال پاکیزه و از هر نعمت و از هر وسعت که نازل شده یا نازل شود ازآسمان به زمین

فِی هَذِهِ السَّاعَهِ وَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ وَ فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ فِی هَذَا الشَّهْرِ وَ فِی هَذِهِ السَّنَهِ
در این ساعت و در این شب و در این روز و در این ماه و در این سال

اللَّهُمَّ إِنْ کَانَتْ ذُنُوبِی قَدْ أَخْلَقَتْ وَجْهِی عِنْدَکَ وَ حَالَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ غَیَّرَتْ حَالِی عِنْدَکَ‏
بار خدایا اگر گناهانم چهره‏ام را نزد تو فرسودند و میان من و تو حایل شدند و حال مرا در حضرتت دگرگون کرده‏اند

فَإِنِّی أَسْأَلُکَ بِنُورِ وَجْهِکَ الَّذِی لاَ یُطْفَأُ وَ بِوَجْهِ مُحَمَّدٍ حَبِیبِکَ الْمُصْطَفَى‏
پس من از تو درخواست دارم به نور پاکت که خاموش نگردد و به آبروى حضرت محمد مصطفى (ص) حبیب تو

وَ بِوَجْهِ وَلِیِّکَ عَلِیٍّ الْمُرْتَضَى وَ بِحَقِّ أَوْلِیَائِکَ الَّذِینَ انْتَجَبْتَهُمْ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
و به آبروى ولیت على مرتضى و به حق اولیائت که برگزیدى آنان را که درود فرستى بر محمد و آل محمد
وَ أَنْ تَغْفِرَ لِی مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِی وَ أَنْ تَعْصِمَنِی فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِی‏
و آنچه از گناهان در گذشته دارم بیامرزى و در آینده عمرم از گناهان (در پناه لطفت) نگهم دارى

وَ أَعُوذُ بِکَ اللَّهُمَّ أَنْ أَعُودَ فِی شَیْ‏ءٍ مِنْ مَعَاصِیکَ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی‏
و به تو پناه می‏برم بار خدایا که به چیزى از نافرمانى و معصیت تو بازگشت نمایم هرگز تا زنده‏ام دارى

حَتَّى تَتَوَفَّانِی وَ أَنَا لَکَ مُطِیعٌ وَ أَنْتَ عَنِّی رَاضٍ وَ أَنْ تَخْتِمَ لِی عَمَلِی بِأَحْسَنِهِ وَ تَجْعَلَ لِی ثَوَابَهُ الْجَنَّهَ
تا جانم بگیرى و من مطیع تو و تو از من راضى و خوشنود باشى و عملم را ختم به خیر و عاقبت به خیر فرمایى و ثواب آن را بهشت برایم مقرر فرمایى

وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی مَا أَنْتَ أَهْلُهُ یَا أَهْلَ التَّقْوَى وَ یَا أَهْلَ الْمَغْفِرَهِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
و اینکه آنچه تو اهل آنى با من بجاى آرى اى اهل تقوى و اى اهل آمرزش درود فرست بر محمد و آل محمد

وَ ارْحَمْنِی بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ‏
و بر من ترحم فرما به رحمت تو امید دارم اى مهربانترین مهربانان عالم.
و بدان نیز که سید دعای مبسوطی برای روز مباهله از حضرت امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده است، هر که طالب است به اقبال الاعمال رجوع کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا