پرسمان نماز

درچه مواردی باید به جای وضو یا غسل، «تیمم» کرد؟

درچه مواردی باید به جای وضو یا غسل، «تیمم» کرد؟ اگر چیزی برای تیمم کردن وجود نداشت، چه وظیفهای داریم؟

* الف) باتوجه به آیه6 سوره مائده و 43 نساء در رسالههای عملیه چنین آمده است: «در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد: 1. پیدا نکردن آب؛ 2. مشقت بیش از حدّ؛ 3. ترس از ضرر؛ 4. نیاز به آب برای حفظ جان؛ 5. نیاز به آب برای تطهیر؛ 6. نداشتن آب مباح؛ 7. نداشتن وقت برای وضو یا غسل.
ب) «تیمم» بر خاک، ریگ، کلوخ، سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ مرمر سیاه و سایر اقسام سنگها به شرط اینکه پاک باشند صحیح است و اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود، باید به گرد و غباری که روی فرش و لباس و مانند اینهاست، تیمم نماید و چنانچه گَرد پیدا نشود، باید به گِل تیمم کند و اگر گل هم پیدا نشود، احتیاط مستحب آن است که نماز را بدون تیمم بخواند و بنابر احتیاط، بعداً قضای آن را به جا آورد (1).
————————————————————-
2. ر.ک: رسالههای توضیح المسایل، بخش تیمم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا