مقالات

نقش حس و عقل در تصدیقات

شامل: نکاتی پیرامون تصدیقات، تحقیق در مسئله
نکاتی پیرامون تصدیقات
پیش از آنکه به بحث درباره نقش حس و عقل در تصدیقات بپردازیم لازم است نکاتی را پیرامون تصدیقات و قضایا گوشزد کنیم نکاتی که مربوط به علم منطق است و ما در اینجا به اندازه نیاز بحث آنها را با اختصار بیان خواهیم کرد:
1 هر تصوری فقط شانیت نشان دادن ماوراء خود را دارد یعنی هیچگاه تصور یک امر خاص یا یک مفهوم کلی به معنای تحقق مطابق آن نیست و این واقع نمایی شانی هنگامی به فعلیت می‏رسد که به شکل یک قضیه و تصدیق درآید و مشتمل بر حکم و نمایانگر اعتقاد به مفاد آن باشد مثلا مفهوم انسان به تنهایی دلالتی بر تحقق انسان خارجی ندارد ولی هنگامی که با مفهوم موجود ترکیب شد و رابطه اتحادی آنها را به صورت یک علم تصدیقی درآورد کاشفیت بالفعل از خارج پیدا می‏کند یعنی می‏توان این قضیه را که انسان موجود است به عنوان قضیه‏ای که حکایت از خارج می‏کند تلقی کرد .
حتی علمهای حضوری بسیط که هیچگونه ترکیب و تعددی ندارند مانند احساس ترس هنگامی که در ذهن یعنی ظرف علم حصولی منعکس می‏شود دست کم دو مفهوم از آنها گرفته می‏شود یکی مفهوم ماهوی ترس و دیگری مفهوم هستی و با ترکیب آنها به این صورت انعکاس می‏یابد که ترس هست و گاهی با اضافه کردن مفاهیم دیگری به صورت من می‏ترسم یا من ترس دارم درمی‏آید .
باید توجه داشت که گاهی تصوری که ساده و بی‏حکم به نظر می‏رسد در واقع منحل به تصدیق می‏شود مثلا مفاد این قضیه که انسان حقیقت جو است این است که انسانی که در خارج موجود است دارای صفت‏حقیقت جویی است پس در واقع موضوع قضیه انسان که در ظاهر تصور ساده‏ای بیش نیست منحل به این قضیه می‏شود که انسان در خارج موجود است و آنگاه محمول حقیقت جو برای آن اثبات می‏شود این قضیه انحلالی و ضمنی را منطقیین عقد الوضع می‏نامند .
2 موضوع قضیه گاهی تصوری است جزئی و حاکی از یک موجود مشخص مانند اورست مرتفع‏ترین قله روی زمین است و گاهی مفهومی است کلی و قابل انطباق بر مصادیق بی‏شمار و در صورت دوم گاهی از مفاهیم ماهوی است مانند فلزات در اثر حرارت منبسط می‏شوند و گاهی از مفاهیم فلسفی است مانند معلول بدون علت بوجود نمی‏آید و گاهی مفهومی است منطقی مانند نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است .
3 در منطق کلاسیک قضیه به دو صورت حملیه و شرطیه تقسیم شده که اولی مشتمل بر موضوع و محمول است و رابطه بین آنها اتحادی می‏باشد مانند انسان متفکر است و دومی مشتمل بر مقدم و تالی است و رابطه آنها یا تلازم است مانند اگر سطحی مثلث باشد مجموع زوایای آن مساوی با دو قائمه خواهد بود و یا تعاند است مانند عدد یا زوج است‏یا فرد یعنی اگر عددی زوج باشد فرد نخواهد بود و اگر فرد باشد زوج نخواهد بود ولی شکلهای دیگری هم برای قضایا می‏توان تصور کرد و همه آنها را می‏توان به شکل قضیه حملیه بازگرداند .
4 نسبت بین موضوع و محمول گاهی صفت امکان دارد مانند این قضیه یک فرد انسان بزرگتر از فرد دیگر است و گاهی صفت ضرورت مانند این قضیه هر کلی از جزء خودش بزرگتر است این صفتها را منطقیین ماده قضیه می‏نامند و هنگامی که در لفظ آورده شود آنها را جهت قضیه می‏خوانند .
مواد قضایا معمولا به صورت ضمنی لحاظ می‏شوند نه به عنوان رکنی برای آنها ولی می‏توان محمول را در موضوع ادغام کرد و ماده یا جهت قضیه را به صورت محمول و رکن آن درآورد مثلا در قضایای بالا می‏توان گفت بزرگتر بودن یک فرد انسان از فرد دیگر ممکن است و بزرگتر بودن هر کلی از جزء خودش ضروری است اینگونه قضایا در واقع نمایانگر چگونگی رابطه موضوع و محمول در قضایای دیگری هستند .
5 اتحادی که بین موضوع و محمول در نظر گرفته می‏شود گاهی اتحاد مفهومی است مانند انسان بشر است و گاهی اتحاد مصداقی مانند انسان حقیقت جو است که موضوع و محمول آن اتحاد مفهومی ندارند ولی مصداقا متحدند نوع اول را حمل اولی و نوع دوم را حمل شایع می‏نامند .
6 در حمل شایع اگر محمول قضیه موجود یا معادل آن باشد قضیه را هلیه بسیطه و در غیر این صورت آنرا هلیه مرکبه می‏خوانند اولی مانند انسان موجود است و دومی مانند انسان حقیقت جو است .
پذیرفتن هلیه بسیطه مبتنی بر این است که مفهوم وجود به عنوان یک مفهوم مستقل و قابل حمل مفهوم محمولی قبول شود ولی بسیاری از فلاسفه غربی مفهوم وجود را تنها به عنوان مفهوم حرفی و غیر مستقل می‏پذیرند و توضیح آن در بخش هستی شناسی خواهد آمد .
7 در هلیات مرکبه اگر مفهوم محمول از تحلیل مفهوم موضوع به دست بیاید قضیه را تحلیلی و در غیر این صورت آنرا ترکیبی می‏نامند مثلا قضیه هر فرزندی پدر دارد تحلیلی است زیرا وقتی مفهوم فرزند را تحلیل می‏کنیم مفهوم پدردار از آن به دست می‏آید ولی این قضیه که فلزات در اثر حرارت انبساط می‏یابند ترکیبی است زیرا از تحلیل معنای فلز به مفهوم انبساط نمی‏رسیم و همچنین این قضیه که هر انسانی پدر دارد ترکیبی است زیرا از تحلیل معنای انسان مفهوم پدردار به دست نمی‏آید و نیز هر معلولی محتاج به علت است تحلیلی و هر موجودی محتاج به علت است ترکیبی می‏باشد .
لازم است‏یادآور شویم که کانت قضایای ترکیبی را به دو قسم مقدم بر تجربه و مؤخر از تجربه تقسیم می‏کند و قضایای ریاضی را از قسم اول می‏شمارد ولی بعضی از پوزیتویستها می‏کوشند که آنها را به قضایای تحلیلی برگردانند .
8 در منطق کلاسیک قضایا به دو قسم بدیهی و نظری غیر بدیهی تقسیم شده‏اند بدیهیات قضایایی هستند که تصدیق به آنها احتیاج به فکر و استدلال ندارد ولی نظریات قضایایی هستند که تصدیق به آنها نیازمند به فکر و استدلال است‏سپس بدیهیات را به دو قسم فرعی تقسیم کرده‏اند یکی بدیهیات اولیه که تصدیق به آنها احتیاج به هیچ چیزی به جز تصور دقیق موضوع و محمول ندارد مانند قضیه محال بودن اجتماع نقیضین که آنرا ام القضایا نامیده‏اند و دیگری بدیهیات ثانویه که تصدیق به آنها در گرو به کار گرفتن اندامهای حسی یا چیزهای دیگری غیر از تصور موضوع و محمول است و آنها را به شش دسته تقسیم کرده‏اند حسیات وجدانیات حدسیات فطریات تجربیات و متواترات .
اما حقیقت این است که همه این قضایا بدیهی نیستند و تنها دو دسته از قضایا را می‏توان بدیهی به معنای واقعی دانست‏یکی بدیهیات اولیه و دیگری وجدانیات که انعکاس ذهنی علوم حضوری می‏باشند و حدسیات و فطریات از قضایای قریب به بدیهی هستند و اما سایر قضایا را باید از قضایای نظری و محتاج به برهان تلقی کرد و توضیح آن در مبحث ارزش شناخت‏خواهد آمد
تحقیق در مسئله
مسئله اصالت‏حس یا عقل در تصدیقات هر چند معمولا به صورت مسئله مستقلی مطرح نمی‏شود ولی با توجه به مبانی مکتبهای مختلف حسی و عقلی می‏توان آراء ایشان را در این زمینه به دست آورد مثلا پوزیتویستها که شناخت واقعی را منحصر به شناخت‏حسی می‏دانند طبعا در این مساله هم سرسختانه از اصالت‏حس طرفداری می‏کنند و هر قضیه غیر تجربی را یا بی معنی و یا فاقد ارزش علمی می‏پندارند سایر تجربیین به صورت معتدلتری بر نقش تجربه حسی تاکید می‏کنند ضمن اینکه نقش عقل را هم کما بیش می‏پذیرند و اما عقل‏گرایان بر اهمیت نقش عقل تاکید می‏کنند و کما بیش به قضایای مستقل از تجربه معتقدند مثلا کانت علاوه بر اینکه قضایای تحلیلی را بی‏نیاز از تجربه می‏داند یک دسته از قضایای ترکیبی و از جمله همه مسائل ریاضی را مقدم بر تجربه و بی‏نیاز از آن می‏شمارد .
برای اینکه سخن به درازا نکشد از بررسی سخنان هر یک از صاحبنظران تجربی و عقلی صرف نظر کرده به بیان نظر صحیح در این مساله می‏پردازیم .
با توجه به اینکه در بدیهیات اولیه تصور دقیق موضوع و محمول برای حکم به اتحاد آنها کفایت می‏کند بخوبی روشن می‏شود که اینگونه تصدیقات نیازی به تجربه حسی ندارند هر چند ممکن است تصور موضوع و محمول آنها نیازمند به حس باشد زیرا سخن در این است که بعد از آنکه موضوع و محمول دقیقا تصور شدند خواه تصور آنها منوط به استفاده از اندامهای حسی باشد یا نباشد آیا تصدیق به ثبوت محمول برای موضوع نیازی به کار بردن حواس دارد یا نه و فرض اینست که در بدیهیات اولیه صرف تصور موضوع و محمول کافی است که عقل حکم به اتحاد آنها نماید .
قضایای تحلیلی کلا همین حکم را دارند زیرا در این قضایا مفهوم محمول از تحلیل مفهوم موضوع به دست می‏آید و روشن است که تحلیل مفهوم امری است ذهنی و بی‏نیاز از تجربه حسی و ثبوت محمولی که از خود موضوع به دست می‏آید نیز ضروری و به منزله ثبوت الشی‏ء لنفسه است .
همین حکم برای حملهای اولی نیز ثابت و مستغنی از بیان است .
همچنین قضایایی که از انعکاس علوم حضوری در ذهن به دست می‏آیند وجدانیات هیچ نیازی به تجربه حسی ندارند زیرا در این قضایا حتی مفاهیم تصوری هم از علوم حضوری گرفته می‏شود و تجربه حسی ابدا راهی به آنها ندارد .
با توجه به اینکه صور ذهنی بهر شکلی باشند خواه حسی و خواه خیالی و خواه عقلی با علم حضوری درک می‏شوند تصدیق به وجود آنها به عنوان افعال یا انفعالات نفسانی از قبیل وجدانیات است و نیازی به تجربه حسی ندارد هر چند بدون انجام گرفتن تجربه حسی پاره‏ای از آنها مانند صورتهای حسی تحقق نمی‏یابد ولی کلام در این است که بعد از تحقق آنها و بعد از آنکه ذهن آنها را به مفاهیم وجودی و ماهوی تحلیل کرد آیا حکم به اتحاد این مفاهیم که موضوع و محمول قضیه را تشکیل می‏دهند نیازی به تجربه حسی دارد یا نه و پیدا است که حکم در هلیات بسیطه‏ای که مربوط به امور وجدانی است نیازی به کار بردن اندامهای حسی ندارد بلکه حکمی است بدیهی و حاکی از علم حضوری خطا ناپذیر . اما تصدیق به وجود مصادیق محسوسات در خارج هر چند به گمان بعضی به محض تحقق تجربه حسی حاصل می‏شود ولی با دقت معلوم می‏گردد که قطعیت این حکم نیاز به برهان عقلی دارد چنانکه بزرگان فلاسفه اسلامی مانند ابن سینا و صدرالمتالهین و علامه طباطبائی تصریح فرموده‏اند. ([1]) زیرا صورتهای حسی ضمانتی برای صحت و مطابقت کامل با مصادیق خارجی ندارند .
بنا بر این تنها در اینگونه قضایا است که می‏توان برای تجربه حسی نقشی قائل شد اما نه نقش تام و تعیین کننده بلکه نقشی ضمنی و مقدماتی .
همچنین در قضایای حسی کلی که در اصطلاح منطقیین تجربیات یا مجربات نامیده می‏شود علاوه بر نیاز یاد شده به حکم عقل برای اثبات مصادیق خارجی نیاز دیگری هم به برهان عقلی برای تعمیم و اثبات کلیت آنها وجود دارد.
نیز مضاعف شدن شناخت در هر قضیه و علم به ضرورت مفاد آن و محال بودن نقیضش نیازمند به ام القضایا یعنی قضیه محال بودن اجتماع نقیضین است .
نتیجه آنکه هیچ تصدیقی یقینی به صرف تجربه حسی حاصل نمی‏شود ولی قضایای یقینی بی‏نیاز از تجربه حسی فراوان است و با توجه به این حقیقت بی‏مایگی اندیشه پوزیتویستی بسی روشنتر و مؤکدتر می‏گردد
خلاصه
1 تصور تنها را هیچگاه نمی‏توان به عنوان شناختی که از واقعیات خارجی حکایت می‏کند تلقی کرد بلکه حکایت بالفعل مخصوص تصدیق و قضیه است .
2 پاره‏ای از تصورات دارای یک تصدیق ضمنی هستند مانند عقد الوضع این قضیه انسان حقیقت جو است .
3 موضوع قضیه گاهی تصوری است جزئی و گاهی مفهومی ماهوی یا فلسفی یا منطقی .
4 در منطق کلاسیک قضایا به دو قسم حملیه و شرطیه تقسیم شده‏اند ولی می‏توان شکلهای دیگری را هم برای قضایا در نظر گرفت نیز می‏توان همه آنها را به حملیه برگرداند .
5 قضایا از نظر موادشان به دو قسم ممکنه و ضروریه تقسیم می‏شوند .
6 در هر یک از آنها می‏توان محمول را با موضوع ترکیب کرد و ماده قضیه را به صورت محمول آن درآورد .
7 حمل گاهی به لحاظ اتحاد مفهومی است که حمل اولی نامیده می‏شود و گاهی به لحاظ اتحاد مصداقی که حمل شایع نامیده می‏گردد .
8 در حمل شایع اگر مفاد قضیه وجود موضوع باشد آنرا هلیه بسیطه و در غیر این صورت آنرا هلیه مرکبه نامند .
9 در هلیات مرکبه اگر مفهوم محمول از تحلیل مفهوم موضوع به دست آید آن را تحلیلی و گرنه آن را ترکیبی خوانند .
10 قضایا به دو قسم بدیهی و نظری تقسیم می‏شوند و قضایای بدیهی به معنای واقعی بر دو دسته‏اند یکی بدیهیات اولیه که صرف تصور موضوع و محمول برای حکم به اتحاد آنها کافی است و دیگری وجدانیات که از علوم حضوری گرفته می‏شوند .
11 بدیهیات اولیه و مطلق قضایای تحلیلیه نیازی به تجربه حسی ندارند همچنین وجدانیات حمل اولی هم در حقیقت از بدیهیات اولیه است .
12 قضایایی که حکایت از وجود صورتهای حسی در نفس می‏کنند نیز از وجدانیات بشمار می‏روند .
13 تنها قضایایی که حکایت از وجود محسوسات خارجی و صفات آنها می‏نمایند نیاز به تجربه حسی دارند آن هم به عنوان شرط لازم نه شرطی کافی زیرا حکم قطعی به وجود محسوس خارجی نیازمند به برهان عقلی است .
14 تجربیات علاوه بر نیاز مذکور به حکم عقل نیاز دیگری هم به برهان عقلی برای اثبات کلیتشان دارند .
15 مضاعف شدن شناخت در هر قضیه نیازمند به حکم عقل به محال بودن اجتماع نقیضین است .
16 نتیجه آنکه هیچ تصدیق یقینی به صرف تجربه حسی حاصل نمی‏شود اما تصدیقات یقینی بی‏نیاز از تجربه حسی فراوان است. [1] . ر. ک تعلیقات ابن سینا ص 148 و 88 و 68 و اسفار ج 3 ص 498 و نهایه الحکمه مرحله 11 فصل 13.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا