قرآن

قرائت قرآن تلاوت قرآن

 • بدون تصویر

  ترتیل صفحه 439 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار

  ترتیل صفحه 439 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار ترتیل صفحه 439 قرآن – جزء بیست و دوم سوره 35 – فاطر: آیات 39 الی 44 دانلود نسخه تصویری ترتیل صفحه 439 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار دانلود نسخه صوتی ترتیل…

 • بدون تصویر

  ترتیل صفحه 440 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار

  ترتیل صفحه 440 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار ترتیل صفحه 440 قرآن – جزء بیست و دوم سوره 35 – فاطر: آیه 45 سوره 36 – یس: آیات 1 الی 12 دانلود نسخه تصویری ترتیل صفحه 440 قرآن با صدای…

 • بدون تصویر

  ترتیل صفحه 441 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار

  ترتیل صفحه 441 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار ترتیل صفحه 441 قرآن – جزء بیست و دوم سوره 36 – یس: آیات 13 الی 27 دانلود نسخه تصویری ترتیل صفحه 441 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار دانلود نسخه صوتی ترتیل…

 • بدون تصویر

  ترتیل صفحه 442 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار

  ترتیل صفحه 442 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار ترتیل صفحه 442 قرآن – جزء بیست و سوم سوره 36 – یس: آیات 28 الی 40 دانلود نسخه تصویری ترتیل صفحه 442 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار دانلود نسخه صوتی ترتیل…

 • بدون تصویر

  ترتیل صفحه 443 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار

  ترتیل صفحه 443 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار ترتیل صفحه 443 قرآن – جزء بیست و سوم سوره 36 – یس: آیات 41 الی 54 دانلود نسخه تصویری ترتیل صفحه 443 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار دانلود نسخه صوتی ترتیل…

 • بدون تصویر

  ترتیل صفحه 444 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار

  ترتیل صفحه 444 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار ترتیل صفحه 444 قرآن – جزء بیست و سوم سوره 36 – یس: آیات 55 الی 70 دانلود نسخه تصویری ترتیل صفحه 444 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار دانلود نسخه صوتی ترتیل…

 • بدون تصویر

  ترتیل صفحه 445 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار

  ترتیل صفحه 445 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار ترتیل صفحه 445 قرآن – جزء بیست و سوم سوره 36 – یس: آیات 71 الی 83 دانلود نسخه تصویری ترتیل صفحه 445 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار دانلود نسخه صوتی ترتیل…

 • بدون تصویر

  ترتیل صفحه 446 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار

  ترتیل صفحه 446 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار ترتیل صفحه 446 قرآن – جزء بیست و سوم سوره 37 – الصافات: آیات 1 الی 24 دانلود نسخه تصویری ترتیل صفحه 446 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار دانلود نسخه صوتی ترتیل…

 • بدون تصویر

  ترتیل صفحه 447 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار

  ترتیل صفحه 447 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار ترتیل صفحه 447 قرآن – جزء بیست و سوم سوره 37 – الصافات: آیات 25 الی 51 دانلود نسخه تصویری ترتیل صفحه 447 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار دانلود نسخه صوتی ترتیل…

 • بدون تصویر

  ترتیل صفحه 448 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار

  ترتیل صفحه 448 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار ترتیل صفحه 448 قرآن – جزء بیست و سوم سوره 37 – الصافات: آیات 52 الی 76 دانلود نسخه تصویری ترتیل صفحه 448 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار دانلود نسخه صوتی ترتیل…

 • بدون تصویر

  ترتیل صفحه 449 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار

  ترتیل صفحه 449 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار ترتیل صفحه 449 قرآن – جزء بیست و سوم سوره 37 – الصافات: آیات 77 الی 102 دانلود نسخه تصویری ترتیل صفحه 449 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار دانلود نسخه صوتی ترتیل…

 • بدون تصویر

  ترتیل صفحه 450 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار

  ترتیل صفحه 450 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار ترتیل صفحه 450 قرآن – جزء بیست و سوم سوره 37 – الصافات: آیات 103 الی 126 دانلود نسخه تصویری ترتیل صفحه 450 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار دانلود نسخه صوتی ترتیل…

 • بدون تصویر

  ترتیل صفحه 451 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار

  ترتیل صفحه 451 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار ترتیل صفحه 451 قرآن – جزء بیست و سوم سوره 37 – الصافات: آیات 127 الی 153 دانلود نسخه تصویری ترتیل صفحه 451 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار دانلود نسخه صوتی ترتیل…

 • بدون تصویر

  ترتیل صفحه 452 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار

  ترتیل صفحه 452 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار ترتیل صفحه 452 قرآن – جزء بیست و سوم سوره 37 – الصافات: آیات 154 الی 182 دانلود نسخه تصویری ترتیل صفحه 452 قرآن با صدای شهریار پرهیزگار دانلود نسخه صوتی ترتیل…

دکمه بازگشت به بالا