معاد در قرآنپرسش و پاسخ

چگونه هنگام خواب روح از بدن جدا مى شود؟

چگونه هنگام خواب روح از بدن جدا مى شود؟

از دیدگاه قرآن حقیقت انسان به روح اوست. اگر روح نباشد، انسان به جسم بى حركت و مرده تبدیل مى شود؛ همان گونه كه هنگام مرگ روح از بدن جدا مى شود، در موقع خواب هم روح از بدن جدا مى شود، با این تفاوت كه در موقع مرگ ارتباطش به طور كامل قطع مى شود و به بدن برنمى گردد، امّا در موقع خواب ارتباطش كاملا قطع نشده، بلكه كم مى شود و دستگاه درك و شعور از كار مى افتد و چون ارتباطش به طور كامل قطع نشده به همین خاطر قسمتى از فعالیت هایى كه براى ادامه حیات بدن ضرورت دارد؛ مانند: ضربان قلب و گردش خون و فعالیت دستگاه تنفس و … ادامه مى یابد. و چون روح انسان در هنگام خواب از بدن جدا مى شود، (شبیه حالت مرگ) و با حواس ظاهرى ارتباط ندارد، حقایق بیشترى را درباره آینده و یا امور پنهانى درك مى كند و این امر، اساس رؤیاهاى صادقه را تشكیل مى دهد.[21] امّا چگونگى جداشدن روح از بدن هنگام خواب، براى ما قابل درك نیست.
—————
[21] م. سیدمحمدباقر همدانى، ترجمه المیزان، ج 17، ص 407 ـ 408؛ ج 11، ص 369 ـ 372؛ تفسیر نمونه، ج 19، ص 476 ـ 484

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.