معتز آقایی

 • تحدیر قرآنبدون تصویر

  تحدیر قرآن با صدای معتز آقایی به تفکیک جزء (تصویری)

  تحدیر (تندخوانی) قرآن با صدای معتز آقایی به تفکیک جزء این مجوعه شامل تحدیر قرآن همراه با نمایش آیات قرآن می باشد. همچنین: مجموعه صوتی تحدیر قرآن با صدای معتز آقایی به تفکیک جزء جزء اول قرآن جزء دوم قرآن…

 • تحدیر قرآنبدون تصویر

  تحدیر قرآن با صدای معتز آقایی (صوتی)

  تلاوت قرآن با صدای ماهر المعیقلی دانلود تحدیر (تندخوانی) قرآن مجید با صدای معتز آقایی به فرمت mp3 در زیر امکان پذیر است. همچنین تحدیر قرآن به تفکیک جزء با صدای معتز آقایی به همراه نمایش آیات قرآن جزء 1…

 • تحدیر قرآنبدون تصویر

  معتز آقایی – تحدیر جزء سی ام قرآن

  دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء سی ام قرآن با صدای معتز آقایی تندخوانی جزء سی ام قرآن با صدای معتز آقایی   دانلود نسخه تصویری تحدیر جزء سی ام قرآن با صدای معتز آقایی دانلود نسخه صوتی تحدیر جزء سی ام…

 • تحدیر قرآنبدون تصویر

  معتز آقایی – تحدیر جزء بیست و نهم قرآن

  دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و نهم قرآن با صدای معتز آقایی تندخوانی جزء بیست و نهم قرآن با صدای معتز آقایی   دانلود نسخه تصویری تحدیر جزء بیست و نهم قرآن با صدای معتز آقایی دانلود نسخه صوتی تحدیر…

 • پرسش و پاسخبدون تصویر

  معتز آقایی – تحدیر جزء بیست و هشتم قرآن

  دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و هشتم قرآن با صدای معتز آقایی تندخوانی جزء بیست و هشتم قرآن با صدای معتز آقایی   دانلود نسخه تصویری تحدیر جزء بیست و هشتم قرآن با صدای معتز آقایی دانلود نسخه صوتی تحدیر…

 • پرسش و پاسخبدون تصویر

  معتز آقایی – تحدیر جزء بیست و هفتم قرآن

  دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و هفتم قرآن با صدای معتز آقایی تندخوانی جزء بیست و هفتم قرآن با صدای معتز آقایی   دانلود نسخه تصویری تحدیر جزء بیست و هفتم قرآن با صدای معتز آقایی دانلود نسخه صوتی تحدیر…

 • تحدیر قرآنبدون تصویر

  معتز آقایی – تحدیر جزء بیست و ششم قرآن

  دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و ششم قرآن با صدای معتز آقایی تندخوانی جزء بیست و ششم قرآن با صدای معتز آقایی   دانلود نسخه تصویری تحدیر جزء بیست و ششم قرآن با صدای معتز آقایی دانلود نسخه صوتی تحدیر…

 • تحدیر قرآنبدون تصویر

  معتز آقایی – تحدیر جزء بیست و پنجم قرآن

  دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و پنجم قرآن با صدای معتز آقایی تندخوانی جزء بیست و پنجم قرآن با صدای معتز آقایی   دانلود نسخه تصویری تحدیر جزء بیست و پنجم قرآن با صدای معتز آقایی دانلود نسخه صوتی تحدیر…

 • تحدیر قرآنبدون تصویر

  معتز آقایی – تحدیر جزء بیست و چهارم قرآن

  دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و چهارم قرآن با صدای معتز آقایی تندخوانی جزء بیست و چهارم قرآن با صدای معتز آقایی   دانلود نسخه تصویری تحدیر جزء بیست و چهارم قرآن با صدای معتز آقایی دانلود نسخه صوتی تحدیر…

 • تحدیر قرآنبدون تصویر

  معتز آقایی – تحدیر جزء بیست و سوم قرآن

  دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و سوم قرآن با صدای معتز آقایی تندخوانی جزء بیست و سوم قرآن با صدای معتز آقایی   دانلود نسخه تصویری تحدیر جزء بیست و سوم قرآن با صدای معتز آقایی دانلود نسخه صوتی تحدیر…

 • تحدیر قرآنبدون تصویر

  معتز آقایی – تحدیر جزء بیست و دوم قرآن

  دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و دوم قرآن با صدای معتز آقایی تندخوانی جزء بیست و دوم قرآن با صدای معتز آقایی   دانلود نسخه تصویری تحدیر جزء بیست و دوم قرآن با صدای معتز آقایی دانلود نسخه صوتی تحدیر…

 • تحدیر قرآنبدون تصویر

  معتز آقایی – تحدیر جزء بیست و یکم قرآن

  دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء بیست و یکم قرآن با صدای معتز آقایی تندخوانی جزء بیست و یکم قرآن با صدای معتز آقایی   دانلود نسخه تصویری تحدیر جزء بیست و یکم قرآن با صدای معتز آقایی دانلود نسخه صوتی تحدیر…

 • تحدیر قرآنبدون تصویر

  معتز آقایی – تحدیر جزء بیستم قرآن

  دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء بیستم قرآن با صدای معتز آقایی تندخوانی جزء بیستم قرآن با صدای معتز آقایی   دانلود نسخه تصویری تحدیر جزء بیستم قرآن با صدای معتز آقایی دانلود نسخه صوتی تحدیر جزء بیستم قرآن با صدای معتز…

 • تحدیر قرآنبدون تصویر

  معتز آقایی – تحدیر جزء نوزدهم قرآن

  دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء نوزدهم قرآن با صدای معتز آقایی تندخوانی جزء نوزدهم قرآن با صدای معتز آقایی   دانلود نسخه تصویری تحدیر جزء نوزدهم قرآن با صدای معتز آقایی دانلود نسخه صوتی تحدیر جزء نوزدهم قرآن با صدای معتز…

دکمه بازگشت به بالا