ترتیل قرآن

ترتیل قرآن

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای محمد ایوب

  دانلود تلاوت ترتیل قرآن کریم با صدای محمد ایوب به تفکیک جزء تلاوت 30 جزء قرآن با صدای محمد ایوب / شیخ محمد أيوب بن محمد یوسف بن سلیمان عمر ترتیل سی جزء قرآن با قرائت محمد ایوب جزء اول…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای یاسر الدوسری به تفکیک جزء

  دانلود تلاوت ترتیل قرآن کریم با صدای یاسر الدوسری به تفکیک جزء تلاوت 30 جزء قرآن با صدای یاسر الدوسری از طریق لینک های زیر قابل دانلود می باشد. همچنین لینک ترتیل قرآن با صدای یاسر الدوسری به تفکیک سوره…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای محمود خلیل الحصری به تفکیک جزء

  دانلود تلاوت ترتیل قرآن کریم با صدای محمود خلیل الحصری به تفکیک جزء تلاوت 30 جزء قرآن با صدای محمود خلیل الحصری از طریق لینک های زیر قابل دانلود می باشد. همچنین لینک ترتیل قرآن با صدای محمود خلیل الحصری…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای علی الحذیفی به تفکیک جزء

  دانلود ترتیل قرآن با صدای علی الحذیفی به تفکیک جزء تلاوت 30 جزء قرآن با صدای علی الحذیفی از طریق لینک های زیر قابل دانلود می باشد. همچنین لینک ترتیل قرآن با صدای علی الحذیفی به تفکیک سوره های قرآن…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای فارس عباد به تفکیک جزء

  دانلود ترتیل قرآن با صدای فارس عباد به تفکیک جزء تلاوت 30 جزء قرآن با صدای فارس عباد از طریق لینک های زیر قابل دانلود می باشد. همچنین لینک ترتیل قرآن با صدای فارس عباد به تفکیک سوره های قرآن…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای بندر بلیله

  دانلود تلاوت ترتیل قرآن کریم با صدای بندر بلیله به تفکیک جزء تلاوت 30 جزء قرآن با صدای بندر بلیله ترتیل سی جزء قرآن با قرائت بندر بلیله جزء اول جزء دوم جزء سوم جزء چهارم جزء پنجم جزء ششم…

 • بدون تصویر

  تلاوت قرآن با صدای ماهر المعیقلی به تفکیک سوره

  دانلود ترتیل قرآن با صدای ماهر المعیقلی ترتیل سوره های قرآن توسط ماهر المعیقلی تلاوت همه سوره های قرآن با صدای ماهر المعیقلی از طریق لینک های زیر قابل دانلود می باشد. همچنین ترتیل کل قرآن با صدای ماهر المعیقلی…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای سعد الغامدی به تفکیک جزء

  دانلود تلاوت ترتیل قرآن کریم با صدای سعد الغامدی به تفکیک جزء تلاوت 30 جزء قرآن با صدای سعد الغامدی از طریق لینک های زیر قابل دانلود می باشد. همچنین لینک ترتیل قرآن با صدای سعد الغامدی به تفکیک سوره…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای محمد صدیق منشاوی به تفکیک جزء

  دانلود ترتیل قرآن به تفکیک جزء با با صدای محمد صدیق منشاوی در این صفحه دانلود ترتیل قرآن با صدای محمد صدیق منشاوی به تفکیک جزء نمایش داده شده است. همچنین ترتیل قرآن با صدای محمد صدیق منشاوی به تفکیک…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای ناصر القطامی به تفکیک جزء

  دانلود تلاوت ترتیل قرآن کریم با صدای ناصر القطامی به تفکیک جزء ترتیل سی جزء قرآن با قرائت ناصر القطامی جزء اول جزء دوم جزء سوم جزء چهارم جزء پنجم جزء ششم جزء هفتم جزء هشتم جزء نهم جزء دهم…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای عبدالرحمن السدیس به تفکیک جزء

  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای عبدالرحمن السدیس به تفکیک جزء تلاوت 30 جزء قرآن با صدای عبدالرحمن السدیس از طریق لینک های زیر قابل دانلود می باشد. همچنین لینک ترتیل قرآن با صدای عبدالرحمن السدیس به تفکیک سوره های…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای فارس عباد

  دانلود ترتیل قرآن با صدای فارس عباد ترتیل سوره های قرآن توسط فارس عباد تلاوت همه سوره های قرآن با صدای فارس عباد از طریق لینک های زیر قابل دانلود می باشد. همچنین ترتیل کل قرآن با صدای فارس عباد…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس

  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای عبدالرحمن السدیس به تفکیک سوره دانلود ترتیل قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس همچنین لینک ترتیل قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس به تفکیک جزء قرآن قابل دانلود است ترتیل همه سوره های قرآن با قرائت…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن ابوبکر الشاطری با ترجمه گویای فارسی

  دانلود ترتیل قرآن با صدای ابوبکر شاطری و ترجمه گویای فارسی دانلود ترجمه گویای فارسی با صدای ابوبکر الشاطری. دیگر ترجمه های گویای فارسی قرآن نیز قابل دانلود است. ترتیل با صدای شاطری، ترجمه قرآن آیت الله مکارم شیرازی و…

دکمه بازگشت به بالا