علوم قرآنیپرسش و پاسخ

فواید تفسیر موضوعى و پیشنهادها و انتقادهاى آن چیست؟

فواید تفسیر موضوعى و پیشنهادها و انتقادهاى آن چیست؟

فواید تفسیر موضوعى به طور فشرده عبارتند از:
1. رفع ابهام هایى كه در نگاه نخست در بعضى آیات قرآن به چشم مى خورد؛
2. آگاهى از شرایط، ویژگى ها، علل و نتایج موضوعات و مسائل مختلفى كه در قرآن مطرح است؛
3. به دست آوردن یك تفسیر جامع درباره موضوعات قرآنى؛
4. به دست آوردن اسرار و پیام هاى تازه قرآن از راه انضمام آیه ها به یك دیگر.
براى كسانى كه مى خواهند به تفسیر موضوعى بپردازند، توجه به چند نكته لازم است. توجه به این نكات، پیشنهاد است براى كسانى كه مى خواهند به تفسیر موضوعى وارد شوند و انتقاد از كسانى است كه آنها را رعایت نمى كنند:
1. كسى كه مى خواهد به تفسیر موضوعى بپردازد، باید به آیات و مفاهیم قرآنى به طور كامل آشنا باشد و یك دوره تفسیر ترتیبى را دیده باشد. نمى توان با كتاب معجم قرآن آیات موضوعى را جمع آورى كرد، زیرا آیه اى هست كه از این موضوع سخن مى گوید، بى آن كه واژه موضوع مورد بحث یا مشتقات آن در آیه آمده باشد.
2. مفسر در جمع بندى و نتیجه گیرى از آیه ها به دقت، ظرافت، ذوق و آگاهى و احاطه به آیه هاى قرآن و تفاسیر نیاز دارد. كسانى كه بى دقت و بدون احاطه به آیه هاى قرآن و تفاسیر به تفسیر موضوعى بپردازند، ناخودآگاه دچار لغزش خواهند شد.
3. هر آیه قرآن، داراى ابعاد مختلفى است و در موضوعات گوناگونى قابل استفاده است، مفسر باید به این نكته توجه نماید و به تمام ابعاد آیه ها توجه داشته باشد.
4. موضوعات مطرح شده در قرآن فراوان است، مفسر باید همه موضوعات را با تلاش و حوصله به دست آورد و مورد بررسى قرار دهد تا تفسیر موضوعى جامع و فراگیرى شكل گیرد. چنین كارى نیاز به گروه مفسران دارد و از عهده یك شخص خارج است، لذا تشكیل گروه مفسران ضرورى به نظر مى رسد403.
—————
403. ر.ك: ناصر مكارم شیرازى، همان، ج 1، ص 22 ـ 31.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.