فرهنگ واژگان

جزء

معنای واژه جزء: نصيب و بهره (لكل باب منهم جزء مقسوم). (حجر 44)
* جزء الشىء چيزى است كه تمام يك شىء با آن جزء و اجزاء با آن سنجيده مى‏شود مثل اجزاى كشتى، اجزاى خانه (ثم اجعل على كل جبل منهنّ جزءاً). (بقره 260)
جزء: نصيب و بهره (لكل باب منهم جزء مقسوم). (حجر 44)
* جزء الشىء چيزى است كه تمام يك شىء با آن جزء و اجزاء با آن سنجيده مى‏شود مثل اجزاى كشتى، اجزاى خانه (ثم اجعل على كل جبل منهنّ جزءاً). (بقره 260)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.