جزء

معنای واژه جزء: نصیب و بهره (لکل باب منهم جزء مقسوم). (حجر 44)
* جزء الشىء چیزى است که تمام یک شىء با آن جزء و اجزاء با آن سنجیده میشود مثل اجزاى کشتى، اجزاى خانه (ثم اجعل على کل جبل منهنّ جزءاً). (بقره 260)
جزء: نصیب و بهره (لکل باب منهم جزء مقسوم). (حجر 44)
* جزء الشىء چیزى است که تمام یک شىء با آن جزء و اجزاء با آن سنجیده میشود مثل اجزاى کشتى، اجزاى خانه (ثم اجعل على کل جبل منهنّ جزءاً). (بقره 260)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.