اعلام قرآن

بلد الطيب

بلد الطيب

سرزمين پاكيزه و شيرين؛ بستر مناسب و لايق که به فرمان پروردگار، گياهان مناسب و خوبي را مي روياند. دل هاي پاك و قلب هاي آماده انسان ها نيز بر اثر وحي الهي، ميوه هاي شيرين اخلاص و صفا را پرورش مي دهند. باران وحي الهي بر زمين هر دلي مي بارد؛ اما آن كساني که از باران وحي الهي بهره مند مي شوند و مصداق «بلد طيب» مي گردند كه داراي دلي پاك و پاكيزه باشند. آن گاه ميوه اين سرزمين هاي پاك، اخلاق خوب، ايمان بالا، شوق به اولياءاللّه، اخلاص در عمل، عمل به وظيفه و … مي باشد.(1)
____________________
1.طبرسي، جوامع الجامع، ج2، ص322؛ مکارم شيرازي، برگزيده تفسير نمونه، ج‏2، ص: 57؛ سيوطي، الدر المنثور، ج3، ص94؛ ميبدي، کشف الاسرار، ج2، ص532.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.