فرهنگ واژگان

بؤس

معنای واژه بؤس: بأس وبأساء: سختى (والصابرين في البأساء والضراء) (بقره 177) (والله اشد بأساً). (نساء 84)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.