فرهنگ واژگان

اِفْك

معنای واژه اِفْك: خبر ساختگى، دروغ (افك مبين). (نور 12)
معنای واژه افّاك: بسيار دروغگو (تنزّل على كلّ افّاك اثيم). (شعراء 222)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.