لغات قرآن با حرف صاد

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَدُقَاتِهِنَّ

  ترجمه صَدُقَاتِهِنَّ : مهریه های آن زنان

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَدَّ

  ترجمه صَدَّ : بازداشت – مانع شد

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَبَرَ

  ترجمه صَبَرَ : صبر کرد (کلمه صبر به طور کلی به معنای حبس و نگهداری نفس است در برابر عمل به مقرراتی که عقل و شرع معتبر می‏شمارند و یا ترک چیزهایی که عقل و شرع اقتضاء می‏کنند که نفوس…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَبَرْتُمْ

  ترجمه صَبَرْتُمْ : صبر کردید(کلمه صبر به طور کلی به معنای حبس و نگهداری نفس است در برابر عمل به مقرراتی که عقل و شرع معتبر می‏شمارند و یا ترک چیزهایی که عقل و شرع اقتضاء می‏کنند که نفوس را…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَبْرُکَ

  ترجمه صَبْرُکَ: صبر تو(کلمه صبر به طور کلی به معنای حبس و نگهداری نفس است در برابر عمل به مقرراتی که عقل و شرع معتبر می‏شمارند و یا ترک چیزهایی که عقل و شرع اقتضاء می‏کنند که نفوس را از…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَبَرْنَا

  ترجمه صَبَرْنَا : صبر کردیم(کلمه صبر به طور کلی به معنای حبس و نگهداری نفس است در برابر عمل به مقرراتی که عقل و شرع معتبر می‏شمارند و یا ترک چیزهایی که عقل و شرع اقتضاء می‏کنند که نفوس را…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَبَرُواْ

  ترجمه صَبَرُواْ : صبر کردند(کلمه صبر به طور کلی به معنای حبس و نگهداری نفس است در برابر عمل به مقرراتی که عقل و شرع معتبر می‏شمارند و یا ترک چیزهایی که عقل و شرع اقتضاء می‏کنند که نفوس را…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صِبْغٍ

  ترجمه صِبْغٍ : خورش

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صِبْغَهَ

  ترجمه صِبْغَهَ : نوعی رنگ (وزن ” فعله ” برای بیان یک نوع خاص از ریشه فعل می باشد)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَبَّ

  ترجمه صَبَّ : فرو ریخت ( در اصل به معنی ریختن آب از بلندی است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صُبُّواْ

  ترجمه صُبُّواْ : فرو ریزید

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَبّاً

  ترجمه صَبّاً : فرو ریختنی وصف ناشدنی ( در اصل به معنی ریختن آب از بلندی است)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَبِیّاً

  ترجمه صَبِیّاً : کودک

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  صَبَاحُ

  ترجمه صَبَاحُ : صبح – بامداد

دکمه بازگشت به بالا