ترتیل قرآن به تفکیک جزء

ترتیل قرآن به تفکیک جزء

 • بدون تصویر

  شهریار پرهیزگار – تلاوت جزء چهاردهم قرآن

  دانلود جزء چهاردهم قرآن بصوت شهریار پرهیزگار دانلود تلاوت قرآن با صدای شهریار پرهیزگار   تلاوت جز چهاردهم قرآن مدت زمان: 00:49:43 دانلود نسخه صوتی تلاوت جز چهاردهم قرآن با صدای شهریار پرهیزگار

 • بدون تصویر

  شهریار پرهیزگار – تلاوت جزء سیزدهم قرآن

  دانلود جزء سیزدهم قرآن بصوت شهریار پرهیزگار دانلود تلاوت قرآن با صدای شهریار پرهیزگار   تلاوت جز سیزدهم قرآن مدت زمان: 00:57:10 دانلود نسخه صوتی تلاوت جز سیزدهم قرآن با صدای شهریار پرهیزگار

 • بدون تصویر

  شهریار پرهیزگار – تلاوت جزء دوازدهم قرآن

  دانلود جزء دوازدهم قرآن بصوت شهریار پرهیزگار دانلود تلاوت قرآن با صدای شهریار پرهیزگار   تلاوت جز دوازدهم قرآن مدت زمان: 00:57:10 دانلود نسخه صوتی تلاوت جز دوازدهم قرآن با صدای شهریار پرهیزگار

 • بدون تصویر

  تلاوت جزء یازدهم قرآن از حرم هلال ابن علی (ع) / ترجمه فارسی

  دانلود جزء یازدهم قرآن از حرم هلال ابن علی (ع) ترتیل جزء یازدهم قرآن از حرم هلال ابن علی (ع) به همراه ترجمه فارسی مدت زمان: 01:01:45 دانلود نسخه تصویری تلاوت جزء یازدهم قرآن از حرم هلال ابن علی (ع)…

 • بدون تصویر

  شهریار پرهیزگار – تلاوت جزء یازدهم قرآن

  دانلود جزء یازدهم قرآن بصوت شهریار پرهیزگار دانلود تلاوت قرآن با صدای شهریار پرهیزگار   تلاوت جز یازدهم قرآن مدت زمان: 00:53:09 دانلود نسخه صوتی تلاوت جز یازدهم قرآن با صدای شهریار پرهیزگار

 • بدون تصویر

  میثم التمار – تلاوت جزء یازدهم قرآن

  دانلود جزء یازدهم قرآن بصوت میثم التمار دانلود تلاوت قرآن با صدای میثم تمار   تلاوت جز یازدهم قرآن مدت زمان: 01:02:39 دانلود نسخه تصویری تلاوت جز یازدهم قرآن با صدای میثم تمار دانلود نسخه صوتی تلاوت جز یازدهم قرآن…

 • بدون تصویر

  محمد حسین سعیدیان – تلاوت جزء پانزدهم قرآن

  دانلود جزء پانزدهم قرآن بصوت محمد حسین سعیدیان دانلود تلاوت قرآن با صدای محمد حسین سعیدیان   تلاوت جز پانزدهم قرآن دانلود نسخه صوتی تلاوت جز پانزدهم قرآن با محمد حسین سعیدیان

 • بدون تصویر

  محمد حسین سعیدیان – تلاوت جزء چهاردهم قرآن

  دانلود جزء چهاردهم قرآن بصوت محمد حسین سعیدیان دانلود تلاوت قرآن با صدای محمد حسین سعیدیان   تلاوت جز چهاردهم قرآن دانلود نسخه صوتی تلاوت جز چهاردهم قرآن با محمد حسین سعیدیان

 • بدون تصویر

  محمد حسین سعیدیان – تلاوت جزء سیزدهم قرآن

  دانلود جزء سیزدهم قرآن بصوت محمد حسین سعیدیان دانلود تلاوت قرآن با صدای محمد حسین سعیدیان   تلاوت جز سیزدهم قرآن دانلود نسخه صوتی تلاوت جز سیزدهم قرآن با محمد حسین سعیدیان

 • بدون تصویر

  محمد حسین سعیدیان – تلاوت جزء دوازدهم قرآن

  دانلود جزء دوازدهم قرآن بصوت محمد حسین سعیدیان دانلود تلاوت قرآن با صدای محمد حسین سعیدیان   تلاوت جز دوازدهم قرآن دانلود نسخه صوتی تلاوت جز دوازدهم قرآن با محمد حسین سعیدیان

 • بدون تصویر

  محمد حسین سعیدیان – تلاوت جزء یازدهم قرآن

  دانلود جزء یازدهم قرآن بصوت محمد حسین سعیدیان دانلود تلاوت قرآن با صدای محمد حسین سعیدیان   تلاوت جز یازدهم قرآن دانلود نسخه صوتی تلاوت جز یازدهم قرآن با محمد حسین سعیدیان

 • بدون تصویر

  محمدرضا پورزرگری – تلاوت جزء پانزدهم قرآن

  دانلود جزء پانزدهم قرآن بصوت محمدرضا پورزرگری دانلود تلاوت قرآن با صدای محمد رضا پورزرگری   تلاوت جز پانزدهم قرآن دانلود نسخه صوتی تلاوت جز پانزدهم قرآن با صدای محمدرضا پورزرگری

 • بدون تصویر

  محمدرضا پورزرگری – تلاوت جزء چهاردهم قرآن

  دانلود جزء چهاردهم قرآن بصوت محمدرضا پورزرگری دانلود تلاوت قرآن با صدای محمد رضا پورزرگری   تلاوت جز چهاردهم قرآن دانلود نسخه صوتی تلاوت جز چهاردهم قرآن با صدای محمدرضا پورزرگری

 • بدون تصویر

  محمدرضا پورزرگری – تلاوت جزء سیزدهم قرآن

  دانلود جزء سیزدهم قرآن بصوت محمدرضا پورزرگری دانلود تلاوت قرآن با صدای محمد رضا پورزرگری   تلاوت جز سیزدهم قرآن دانلود نسخه صوتی تلاوت جز سیزدهم قرآن با صدای محمدرضا پورزرگری

دکمه بازگشت به بالا