ترتیل قرآن به تفکیک جزء

ترتیل قرآن به تفکیک جزء

 • بدون تصویر

  ماهر المعیقلی – تلاوت جزء پانزدهم قرآن

  دانلود جزء پانزدهم قرآن بصوت شیخ ماهر بن حمد المعیقلی دانلود تلاوت قرآن با صدای ماهر المعیقلی   تلاوت جز پانزدهم قرآن دانلود نسخه تصویری تلاوت جز پانزدهم قرآن با صدای ماهر المعیقلی دانلود نسخه صوتی تلاوت جز پانزدهم قرآن…

 • بدون تصویر

  ماهر المعیقلی – تلاوت جزء شانزدهم قرآن

  دانلود جزء شانزده مقرآن بصوت شیخ ماهر بن حمد المعیقلی دانلود تلاوت قرآن با صدای ماهر المعیقلی   تلاوت جز شانزدهم قرآن دانلود نسخه تصویری تلاوت جز شانزدهم قرآن با صدای ماهر المعیقلی دانلود نسخه صوتی تلاوت جز شانزدهم قرآن…

 • بدون تصویر

  ماهر المعیقلی – تلاوت جزء هفدهم قرآن

  دانلود جزء هفدهم قرآن بصوت شیخ ماهر بن حمد المعیقلی دانلود تلاوت قرآن با صدای ماهر المعیقلی   تلاوت جز هفدهم قرآن دانلود نسخه تصویری تلاوت جز هفدهم قرآن با صدای ماهر المعیقلی دانلود نسخه صوتی تلاوت جز هفدهم قرآن…

 • بدون تصویر

  ماهر المعیقلی – تلاوت جزء هجدهم قرآن

  دانلود جزء هجدهم قرآن بصوت شیخ ماهر بن حمد المعیقلی دانلود تلاوت قرآن با صدای ماهر المعیقلی   تلاوت جز هجدهم قرآن دانلود نسخه تصویری تلاوت جز هجدهم قرآن با صدای ماهر المعیقلی دانلود نسخه صوتی تلاوت جز هجدهم قرآن…

 • بدون تصویر

  ماهر المعیقلی – تلاوت جزء نوزدهم قرآن

  دانلود جزء نوزدهم قرآن بصوت شیخ ماهر بن حمد المعیقلی دانلود تلاوت قرآن با صدای ماهر المعیقلی   تلاوت جز نوزدهم قرآن دانلود نسخه تصویری تلاوت جز نوزدهم قرآن با صدای ماهر المعیقلی دانلود نسخه صوتی تلاوت جز نوزدهم قرآن…

 • بدون تصویر

  ماهر المعیقلی – تلاوت جزء بیستم قرآن

  دانلود جزء بیستم قرآن بصوت شیخ ماهر بن حمد المعیقلی دانلود تلاوت قرآن با صدای ماهر المعیقلی   تلاوت جز بیستم قرآن دانلود نسخه تصویری تلاوت جز بیستم قرآن با صدای ماهر المعیقلی دانلود نسخه صوتی تلاوت جز بیستم قرآن…

 • بدون تصویر

  ماهر المعیقلی – تلاوت جزء بیست و یکم قرآن

  دانلود جزء بیست و یکم قرآن بصوت شیخ ماهر بن حمد المعیقلی دانلود تلاوت قرآن با صدای ماهر المعیقلی   تلاوت جز بیست و یکم قرآن دانلود نسخه تصویری تلاوت جز بیست و یکم قرآن با صدای ماهر المعیقلی دانلود…

 • بدون تصویر

  ماهر المعیقلی – تلاوت جزء بیست و دوم قرآن

  دانلود جزء بیست و دوم قرآن بصوت شیخ ماهر بن حمد المعیقلی دانلود تلاوت قرآن با صدای ماهر المعیقلی   تلاوت جز بیست و دوم قرآن دانلود نسخه تصویری تلاوت جز بیست و دوم قرآن با صدای ماهر المعیقلی دانلود…

 • بدون تصویر

  ماهر المعیقلی – تلاوت جزء بیست و سوم قرآن

  دانلود جزء بیست و سوم قرآن بصوت شیخ ماهر بن حمد المعیقلی دانلود تلاوت قرآن با صدای ماهر المعیقلی   تلاوت جز بیست و سوم قرآن دانلود نسخه تصویری تلاوت جز بیست و سوم قرآن با صدای ماهر المعیقلی دانلود…

 • بدون تصویر

  ماهر المعیقلی – تلاوت جزء بیست و چهارم قرآن

  دانلود جزء بیست و چهارم قرآن بصوت شیخ ماهر بن حمد المعیقلی دانلود تلاوت قرآن با صدای ماهر المعیقلی   تلاوت جز بیست و چهارم قرآن دانلود نسخه تصویری تلاوت جز بیست و چهارم قرآن با صدای ماهر المعیقلی دانلود…

 • بدون تصویر

  ماهر المعیقلی – تلاوت جزء بیست و پنجم قرآن

  دانلود جزء بیست و پنجم قرآن بصوت شیخ ماهر بن حمد المعیقلی دانلود تلاوت قرآن با صدای ماهر المعیقلی   تلاوت جز بیست و پنجم قرآن دانلود نسخه تصویری تلاوت جز بیست و پنجم قرآن با صدای ماهر المعیقلی دانلود…

 • بدون تصویر

  عبدالرحمن سدیس – تلاوت جزء دهم قرآن

  دانلود جزء دهم قرآن بصوت شیخ عبد الرحمن السدیس دانلود تلاوت قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس   تلاوت جز دهم قرآن دانلود نسخه تصویری تلاوت جز دهم قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس دانلود نسخه صوتی تلاوت جز دهم قرآن با…

 • بدون تصویر

  عبدالرحمن سدیس – تلاوت جزء یازدهم قرآن

  دانلود جزء یازدهم قرآن بصوت شیخ عبد الرحمن السدیس دانلود تلاوت قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس   تلاوت جز یازدهم قرآن دانلود نسخه تصویری تلاوت جز یازدهم قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس دانلود نسخه صوتی تلاوت جز یازدهم قرآن با…

 • بدون تصویر

  عبدالرحمن سدیس – تلاوت جزء دوازدهم قرآن

  دانلود جزء دوازدهم قرآن بصوت شیخ عبد الرحمن السدیس دانلود تلاوت قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس   تلاوت جز دوازدهم قرآن دانلود نسخه تصویری تلاوت جز دوازدهم قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس دانلود نسخه صوتی تلاوت جز دوازدهم قرآن با…

دکمه بازگشت به بالا