نبوت در قرآن

معجزه پیامبران با کارهاى ساحران و مرتاضان چه تفاوتى دارد؟

معجزه پیامبران با کارهاى ساحران و مرتاضان چه تفاوتى دارد؟

معجزه پیامبران و اولیاى الهى با کارهاى ساحران و مرتاضان چند تفاوت دارد: الف. ریاضت هاى روحى پیامبران و اولیاى الهى، جز از طریق عبادت هاى شرعى صورت نمى گیرد، در حالى که مرتاضان و کاهنان و … از هرگونه ریاضت روحى که در تقویت روح و چیره شدن آن بر عالم ماده، مؤثر باشد استفاده مى کنند.
ب. عامل غیبى مؤثر در تحقق معجزه هاى پیامبران و اولیاى الهى، عنایت و مشیت ویژه خداوند است، ولى عامل نامریى که مرتاضان و ساحران را کمک مى دهد، شیاطین یا جن مى باشند.
ج. پیامبران و اولیاى خداوند، از کارهاى خارق العاده، جز در مسیر رضاى خدا و مصالح مکلفان استفاده نمى کنند و هرگز آن را براى مقاصد فردى و نفسانى به کار نمى برند، در حالى که دیگران تنها مصالح و منافع خود را مد نظر دارند و به انگیزه کسب مال یا مقام یا انتقام جویى هاى شخصى از قدرت استفاده مى کنند.
د. معجزه هاى پیامبران و اولیاى الهى، غیر قابل معارضه و شکست ناپذیر است، زیرا متکى به اراده و عنایت ویژه الهى است که مقهور چیزى نیست، ولى کارهاى خارق العاده ساحران و مرتاضان، قابل معارضه و شکست پذیر است، زیرا اولا: مغلوب معجزه هاى پیامبران مى باشند و ثانیاً: برخى از آنها بر برخى دیگر غلبه مى کند.
هـ . از آن جا که پشتوانه معجزه هاى پیامبران، مشیت و عنایت ویژه الهى است، معجزه هاى آنها، منحصر به نوع یا صنف خاصى از کارها نمى باشد، بلکه به حکم مقتضیات احوال و شرایط مختلف کارهاى خارق العاده گوناگونى را انجام مى دهند، در حالى که مرتاضان یا ساحران تنها از عهده انجام کارهاى خارق العاده معینى بر مى آیند. نمونه هایى از این تنوع و گوناگونى را در معجزه هاى حضرت موسى(ع) مى یابیم.[3] همین تنوع را در شکلى وسیع تر، در مورد معجزه هاى پیامبر اسلام(ص) مى یابیم.[4]
—————
[3] اعراف، آیه 117 ـ 126.
[4] ر.ک: راهیان نور، دفتر تبلیغات اسلامى، ص 126 ـ 130 و پیام قرآن، ج 7، ص 287.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا