لغات قرآن با حرف لام

 • لغتنامه قرآنتصویر از لْیُمْلِلْ

  لْیُمْلِلْ

  ترجمه لْیُمْلِلْ: باید که املا کند (بگوید تا بنویسند ،در اصل “لِیُمْلِلِ”(صیغه امر غائب بوده )که با اضافه شدن واو برای سهولت لام ساکن شده است)

 • لغتنامه قرآنتصویر از لَیِّناً

  لَیِّناً

  ترجمه لَیِّناً : نرم و ملایم

 • لغتنامه قرآنتصویر از لِینَهٍ

  لِینَهٍ

  ترجمه لِینَهٍ: درخت خرمای خرّم و پر بار از هر نوع خرما که باشد

 • لغتنامه قرآنتصویر از لْیَنظُرِ

  لْیَنظُرِ

  ترجمه لْیَنظُرِ: باید که ببیند (ترکیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر می سازد و چنانچه قبل از آن حروف ربط “وَ” ،”ثُمَّ” یا “فـَ” بیاید ، این لام ساکن می شود مثل “فَلْیَنظُرِ”حرف “ر” نیز به دلیل تقارن…

 • لغتنامه قرآنتصویر از لْیَنظُرْ

  لْیَنظُرْ

  ترجمه لْیَنظُرْ: باید که ببیند (در اصل “لِیَنظُرْ “(صیغه امر غائب بوده )که با اضافه شدن فا برای سهولت لام ساکن شده است )

 • لغتنامه قرآنتصویر از لْیُنفِقْ

  لْیُنفِقْ

  ترجمه لْیُنفِقْ: باید که انفاق کند – باید که هزینه کند (ترکیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر می سازد و چنانچه قبل از آن حروف ربط “وَ” ،”ثُمَّ” یا “فـَ” بیاید ، این لام ساکن می شود مثل…

 • لغتنامه قرآنتصویر از لْیُوفُواْ

  لْیُوفُواْ

  ترجمه لْیُوفُواْ: باید که وفا کنند (ترکیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر می سازد و چنانچه قبل از آن حروف ربط “وَ” ،”ثُمَّ” یا “فـَ” بیاید ، این لام ساکن می شود مثل “وَلْیُوفُواْ”)

 • لغتنامه قرآنتصویر از لَیْلَهَا

  لَیْلَهَا

  ترجمه لَیْلَهَا: شب آن

 • لغتنامه قرآنتصویر از لْیَمْدُدْ

  لْیَمْدُدْ

  ترجمه لْیَمْدُدْ: مدد کند – بکشد (در اصل “لِیَمْدُدْ”(صیغه امر غائب بوده )که با اضافه شدن واو یا فا برای سهولت لام ساکن شده است .کلمه مد و امداد به یک معنا است ، لیکن امداد بیشتر در محبوب آمده…

 • لغتنامه قرآنتصویر از لْیُمْلِلِ

  لْیُمْلِلِ

  ترجمه لْیُمْلِلِ: باید که املا کند (بگوید تا بنویسند ،در اصل “لِیُمْلِلِ”(صیغه امر غائب بوده )که با اضافه شدن واو برای سهولت لام ساکن شده است .لام آخر نیز به دلیل تقارن با حرف ساکن یا تشدید دار کلمه بعد…

 • لغتنامه قرآنتصویر از لْیَعْمَلْ

  لْیَعْمَلْ

  ترجمه لْیَعْمَلْ: باید که انجام دهد(ترکیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر می سازد و چنانچه قبل از آن حروف ربط “وَ” ،”ثُمَّ” یا “فـَ” بیاید ، این لام ساکن می شود مثل “فَلْیَعْمَلْْ”)

 • لغتنامه قرآنتصویر از لْیَعْمَلِ

  لْیَعْمَلِ

  ترجمه لْیَعْمَلِ : باید که انجام دهد(ترکیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر می سازد و چنانچه قبل از آن حروف ربط “وَ” ،”ثُمَّ” یا “فـَ” بیاید ، این لام ساکن می شود مثل “فَلْیَعْمَلِ”حرکت گرفتن حرف لام نیز…

 • لغتنامه قرآنتصویر از لْیَفْرَحُواْ

  لْیَفْرَحُواْ

  ترجمه لْیَفْرَحُواْ: باید که شاد شوند (ترکیب لـِ با فعل مضارع نیز فعل امر می سازد و چنانچه قبل از آن حروف ربط “وَ” ،”ثُمَّ” یا “فـَ” بیاید ، این لام ساکن می شود مثل “فَلْیَفْرَحُواْ “)

 • لغتنامه قرآنتصویر از لْیُقَاتِلْ

  لْیُقَاتِلْ

  ترجمه لْیُقَاتِلْ : باید که بجنگند (در اصل “لِیُقَاتِلْ “(صیغه امر غائب بوده )که با اضافه شدن فا برای سهولت لام ساکن شده است )

دکمه بازگشت به بالا