مرور رده

حقوق فرزندان

وظایف پدر و مادر در قبال فرزندان چیست

وظایف پدر و مادر در قبال فرزندان چیست؟ اهمیت تربیت فرزند از نظر اسلام روایاتی که در زمینه تربیت فرزند از معصومین(ع) به ما رسیده، متعدد هستند; از جمله روایت معروفی از رسول…