مرور رده

آداب قرآن

آداب تلاوت قرآن

فاش گویم آنچه در دل مضمر است این کتابى نیست چیزى دیگر است چونکه در جان رفت جان دیگر شود جان چو دیگر شد جهان دیگر شود(1)

آداب باطنى تلاوت قرآن

قرآن به عنوان آخرین وحى الهى که بر افضل انبیإ الهى نازل شده نور هدایت ابدى براى بشریت و تجلى خداوند در کلامش بود. قرآن شاهد زنده بر نبوت رسول اکرم(ص) و گرامى ترین برهان بر حقانیت اوست، زیرا دلیلى دائمى و حجتى همگانى به شمار میآید که تمامى…