مرور رده

شعر

به من بگو ،وقتی که پرکشیدی

دانلود گنجشک ناز و زیبا دریافت نسخه تصویری گنجشک ناز و زیبا،  که می پری اون بالا متن گنجشک ناز و زیبا گنجشک ناز و زیبا که می پری اون بالا به من بگو ،وقتی که پرکشیدی بابام رو تو ندیدی؟ دیدمش از اینجا رفت اون بالا…