مرور رده

اعمال ماه رجب

اعمال روز بیست و دوم ماه رجب

اعمال مشترک ماه رجبفضیلت روزه روز بیست و دوم ماه رجبفضیلت بیست و دو روز روزه داری در ماه رجبنماز شب بیست و سوم ماه رجب

نماز شب بیست و سوم ماه رجب

نماز شب بیست و سوم ماه رجب (وسائل الشیعه)ابواب بقیه الصلوات المندوبه؛ باب استحباب صلاه کل لیله من رجب و کیفیتها و جمله من صلوات رجببابهای باقیمانده نمازهای مستحبی؛ باب مستحب بودن نماز در هر شب…

فضیلت بیست و دو روز روزه داری در ماه رجب

فضیلت بیست و دو روز روزه داری در ماه رجب (اقبال الاعمال)الجزء الثانی؛ الباب الثامن فیما نذکره مما یختص بشهر رجب و برکاته و ما نختاره من عباداته و خیراته‏ و فیه فصول‏، فصل فیما نذکره من فضل صوم…

فضیلت روزه روز بیست و دوم ماه رجب

فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و دوم رجب (زاد المعاد)شیخ مفید (ره) گفته است که در روز بیست و دویم ماه رجب، معاویه-علیه اللعنه-به جهنّم واصل شده است، مستحّب است که این روز را روزه بدارند به شکرانۀ…

نماز شب بیست و دوم ماه رجب

نماز شب بیست و دوم ماه رجب (اقبال الاعمال)الجزء الثانی؛ الباب الثامن فیما نذکره مما یختص بشهر رجب و برکاته و ما نختاره من عباداته و خیراته‏ و فیه فصول‏، فصل فیما نذکره من عمل اللیله الثانیه و…

فضیلت بیست و یک روز روزه داری در ماه رجب

فضیلت بیست و یک روز روزه داری در ماه رجب (اقبال الاعمال)الجزء الثانی؛ الباب الثامن فیما نذکره مما یختص بشهر رجب و برکاته و ما نختاره من عباداته و خیراته‏ و فیه فصول‏، فصل فیما نذکره من فضل صوم أحد…

نماز شب بیست و یکم ماه رجب

نماز شب بیست و یکم ماه رجب (اقبال الاعمال)الجزء الثانی؛ الباب الثامن فیما نذکره مما یختص بشهر رجب و برکاته و ما نختاره من عباداته و خیراته‏ و فیه فصول‏، فصل فیما نذکره من عمل اللیله الحادیه و…

فضیلت بیست روز روزه داری در ماه رجب

فضیلت بیست روز روزه داری در ماه رجب (اقبال الاعمال)الجزء الثانی؛ الباب الثامن فیما نذکره مما یختص بشهر رجب و برکاته و ما نختاره من عباداته و خیراته‏ و فیه فصول‏، فصل فیما نذکره من فضل صوم عشرین…

نماز شب بیستم ماه رجب

نماز شب بیستم ماه رجب (وسائل الشیعه)ابواب بقیه الصلوات المندوبه؛ باب استحباب صلاه کل لیله من رجب و کیفیتها و جمله من صلوات رجببابهای باقیمانده نمازهای مستحبی؛ باب مستحب بودن نماز در هر شب از…

فضیلت نوزده روز روزه داری در ماه رجب

فضیلت نوزده روز روزه داری در ماه رجب (اقبال الاعمال)الجزء الثانی؛ الباب الثامن فیما نذکره مما یختص بشهر رجب و برکاته و ما نختاره من عباداته و خیراته‏ و فیه فصول‏، فصل فیما نذکره من فضل صوم تسعه…

نماز شب نوزدهم ماه رجب

نماز شب نوزدهم ماه رجب (اقبال الاعمال)الجزء الثانی؛ الباب الثامن فیما نذکره مما یختص بشهر رجب و برکاته و ما نختاره من عباداته و خیراته‏ و فیه فصول‏، فصل فیما نذکره من عمل اللیله التاسعه عشر من…