اعمال روز عید فطر

غسل کردن در روز عید فطر دعای بعد از نماز صبح در روز عید فطر دعای ندبه در روز عید فطر پرداخت زکات فطره ---> احکام زکات فطره افطار کردن قبل از نماز عید فطر آداب قبل از نماز عید فطر دعای قبل از نماز عید فطر نماز عید…