پرسش و پاسخپرسمان نماز

چرا زنان در نماز باید پوشش و حجاب داشته باشند؟

چرا زنان در نماز باید پوشش و حجاب داشته باشند؟ آیا در قرآن به این موضوع اشارهای شده است؟

نخست لازم به یادآوری است كه قرآن به مسئله پوشش زن در نماز اشارهای به صراحت ندارد، لكن روایاتی كه به تفسیر آیاتی همچون آیات 26 و 31 سوره اعراف پرداختهاند به این مسئله اشاره كردهاند (1). اما فقها به استفاده از روایاتی كه در این زمینه وارد شده به مسئله پرداختهاند.
درباره پوشش در نماز باید گفت: مسئله محرم و نامحرم مربوط به انسانهاست و خداوند منزّه از آن است، ولی فلسفه پوشش انسان تنها مربوط به مسئله محرم و نامحرمی نیست، چون بر هر نمازگزاری (زن باشد یا مرد) واجب است خود را در نماز به مقداری كه در شرع مقدس واجب شده بپوشاند؛ اگرچه تنها باشد و در خلوت نماز بخواند و هیچ كس او را نبیند.
پوشش برای انسان، اعم از زن و مرد، نوعی كرامت الهی است. تنها آدمیان لباس میپوشند، امّا هیچ حیوانی لباس نمیپوشد؛ بنابراین پوشش نشانهای برای شخصیت و احترام انسان محسوب میشود (2)؛ افزون بر این، در نماز علاوه بر خشوع قلبی، خشوع ظاهری و احترام در مقابل ذات حق تعالی هم لازم است و آنچه خداوند برای بانوان در خضوع و احترام بندگی میخواهد، مسئله رعایت حجاب هنگام نماز است. قرآن كریم میفرماید: (وَ نَحنُ أَقرَبُ إِلَیهِ مِن حَبلِ الورِید) (3)؛ و ما از شاهرگ [او](انسان) به او نزدیكتریم.
از اینكه خداوند، رعایت حجاب را هنگام نماز واجب كرده، میفهمیم كه حجاب، بهترین و تنها لباسِ حضور نزد پروردگار است. حجاب برای زنان مؤمن، مقدمه قرب و نزدیكی به حق تعالی است و بهترین تمرین برای حفظ و رعایت آن برای بانوان در برابر نامحرم به شمار میرود، زیرا خانمیكه پنج نوبت در شبانه روز در آنجا كه نامحرمی نیست این گونه خود را بپوشاند، بیگمان خود را در برابر نامحرم بهتر میپوشاند؛ البته مسئله لزوم رعایت حجاب برای بانوان در نماز، ممكن است حكمتهای دیگری هم داشته باشد كه برای ما معلوم نیست، چون فلسفه و حكمت همه احكام برای ما بیان نشده و آنچه بیان شده نیز به طور كامل به دست ما نرسیده است (4).

برای آگاهی بیشتر چند كتاب درباره حجاب معرفی میكنیم (5).
—————————————————————
1. ر.ك: بحارالانوار، ج 80، ص 164ـ168ـ173ـ185 / ترجمه المیزان، ج 8، ص 86.
2. ر.ك: ترجمه المیزان، ج 8، ص 86.
3. ق، آیه16.
4. اقتباس از: محمد وحیدی، احكام بانوان، ص17؛ علی محمدی، فلسفه حجاب، ص17.
5- 1.شهریار تهرانی؛ آیا حجاب ضرورت دارد؟، 2. محسن قرائتی و محمد محمدیاشتهاردی؛ پوشش زن در اسلام، 3. مهدی مهریزی؛ حجاب، 4. علی محمدی آشنایی؛ حجاب در ادیان الهی، 5. محمدرضا اكبری؛ حجاب در عصر ما، 6. مقالات كنگره اسلام و زن؛ حجاب و آزادی، 7. محمد مهدی شمسالدین؛ حدود پوشش و نگاه در اسلام، 8. رسول جعفریان؛ رسائل حجابیه، 9. مرتضی مطهری، مسئله حجاب.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.