نبوت در قرآنپرسش و پاسخ

چرا خداوند متعال براى برخى پيامبران امتحانات بيشترى قرار مى داد؟

چرا خداوند متعال براى برخى پيامبران امتحانات بيشترى قرار مى داد؟

امتحان، يك سنّت عام الهى است و براى همه انسان ها اعم از مسلمانان و غيرمسلمانان، انسان هاى پيشين و حال و آينده، پيامبران و غير آنها و … وجود دارد. خداوند متعال، در آيه دو و سه سوره عنكبوت مى فرمايد: (أَحَسِبَ الناسُ أَنْ يُتْركوا أنْ يَقُولوا امَنَّا و هُم لايُفْتَنُون * و لَقدْ فَتَنَّا الَّذين منْ قبْلِهم …)؛ آيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان آورديم، رها مى شوند و مورد آزمايش قرار نمى گيرند؟ و به يقين، كسانى را كه پيش از اين بودند، آزموديم … . بنابراين، اصل امتحان الهى از مسلّمات قرآنى است و در اين جهت، تفاوتى بين پيامبر و ديگران نيست، امّا اين كه چرا امتحانات برخى از پيامبران دشوارتر و بيشتر از ديگر پيامبران است، پاسخ اين است كه اين اختلاف، به مراتبِ فضل و مقام و موقعيت هر پيامبر بستگى دارد و شدت و ضعف و كثرت و قلّتِ امتحان الهى، به امكانات و استعدادهاى افراد و ميزان ظرفيت آنها بسته است و از آن جا كه پيامبران، در فضيلت و مقام با يك ديگر برابر نيستند، «برخى از آن پيامبران را بر برخى ديگر برترى بخشيديم … .»،[28] مراتب امتحان آنان نيز يك سان نخواهد بود.[29]
—————
[28] بقره، آيه 253.
[29] ر.ك: تفسير نمونه، ج 16، ص 203 ـ 205؛ جعفر سبحانى، منشور جاويد، ج 1، ص 261 و الميزان، سيدمحمدباقر موسوى همدانى، ج 16، ص 145 ـ 149.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.