پرسش و پاسخپرسمان نماز

نهی نماز از فحشا و منكر چگونه است؟

با توجه به آیه 45 سوره عنكبوت، نهی نماز از فحشا و منكر چگونه است؟ چرا با اینكه نماز،بازدارنده انسان از زشتیهااست، ولی بعضی انسانهای نمازخوان به كارهای ناشایست دست میزنند؟

* با توجه به آیه: (…و أقم الصّلوة إنّ الصّلوة تنهی عن الفحشآء و المنكر…) (1). نماز عملی عبادی و ذكر و توجه خاصی به خداوند سبحان است و اثر طبیعی آن ایجاد روحیهای در انسان است كه او را از فحشا و منكر باز میدارد و نفسش را از زشتیهای گناه پاك میكند. طبیعت نماز،انسان را به یاد نیرومندترین عامل باز دارنده؛ یعنی اعتقاد به مبدأ و معاد میاندازد، دارای اثر بازدارندگی از فحشا و منكر است، زیرا كسی كه روزی پنج بار با بدن پاك و لباس پاك روی به درگاه خدا آورده و تكبیر بگوید، خدا را از همه چیز برتر و بالاتر شمرده و به یاد نعمتهای او افتد و حمد و سپاس او را گوید و…
این امور سدّ نیرومندی در برابر گناه محسوب میشود و او را از فحشا و منكر باز میدارد، ولی هر نمازی به همان اندازه كه از شرایط كمال و روح عبادت برخوردار است، نهی از فحشا و منكر میكند؛ گاه نهی كلی و جامع و گاهی نهی جزئی و محدود دارد.
بیتردید كسی كه نماز میخواند، هر چند نمازش صوری و آلوده به گناه نیز باشد، نماز در او بیتأثیر نخواهد بود، گرچه ممكن است تأثیر این گونه نماز ضعیف باشد، زیرا اگر این گونه افراد همان نماز را هم نمیخواندند، چه بسا از این هم آلودهتر بودند، پس نهی از فحشا و منكر مراتبی دارد و هر نمازی با توجه به میزان رعایت شرایط آن، نماز خوان را از آن نهی میكند (2). ویاممكن است عارضهای از قبیل: عدم حضور قلب، عدم خلوص و نقصان شرایط بر نماز با ویژگیهای یاد شده، اثر آن را ضعیف نماید.
بنابراین، هر چه توجه به خدا در نماز، افزایش یابد و خضوع و خشوع در آن كامل و اخلاص در آن بیشتر شود، اثر بازدارندگی آن نیز بیشتر و هر مقدار جنبههای یاد شده ضعیف شود، بازدارندگی آن نیز ضعیف خواهد شد.
قرآن كریم در ادامه آیه یاد شده میفرماید: (وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ) (3) ؛ ذكر خدا از آن هم بالاتر و برتر است؛ یعنی نماز نه تنها عامل بازدارنده از فحشا و منكر است، بلكه موجب حیات و آرامش دل و ریشه و مایه اصلی هر خیر و سعادت است.
یادآوری این نكته لازم است كه نماز، (قطع نظر از مضمون عالی آن) با توجه به شرایط صحت نیز دعوت به پاكسازی زندگی میكند، چرا كه مكان نمازگزار، فرشی كه بر آن نماز میخواند، آبی كه با آن وضو میگیرد و غسل میكند و محلی كه در آن غسل و وضو انجام میشود، باید از هر گونه غصب و تجاوز به حقوق دیگران پاك باشد. كسی كه آلوده به تجاوز و ظلم، ربا، غصب، كم فروشی، رشوه خواری و كسب اموال حرام باشد، چگونه میتواند مقدمات نماز را فراهم سازد؟ بنابراین، تكرار نماز در پنج نوبت، در شبانه روز، خود دعوتی به رعایت حقوق دیگران است (4).
————————————————————–
1. عنكبوت،آیه45
2. ر.ك: همان، تفسیر نمونه، ج16، ص285.
3. عنكبوت،آیه45
4. 2. ر.ك: المیزان، ج16، ص133 – 137؛ تفسیر نمونه، ج16، ص284 – 294؛ سید علی اكبر قرشی، تفسیر احسن الحدیث، ج8، ص147.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.