اعلام قرآن

نشاة الاخره

نشاة الاخره

جهان ابدی كه برای هر كسی پس از مرگش آغاز می شود و هر كس در آنجا به پیامد كردار خویش دست می یابد. آخرت از این جهت در لسان شرع مؤنث به كار رفته كه صفت حیاة یا نشأة یا دار آمده است. جهان آخرت ـ به حسب آیات قرآن و دیگر كتب آسمانی ـ جهان ابدی است، مرگ و فنائی در كار نیست و وضعیت زندگی هر كسی به كردار و پندار وی در این عالم بستگی دارد. آسایش و رنج و خوشی و ناخوشی در آنجا مراحل گوناگون دارد؛ چنان كه نیكی و بدی اشخاص و اعمال متفاوت است، بهشتیان به بهترین لذت ـ كه توصیف و حتی تصورش برای ما در این عالم میسّر نیست ـ دست می یابند و دوزخیان نتایج کردارشان را می بینند. آخرت که از آن به «الدارالآخرة» و «النشأة الآخرة» و مانند این ها تعبیر می شود، شامل قبر و برزخ و حشر و نشر و حساب و بهشت و دوزخ می شود.(1)
___________________
1. مصطفوی، التحقیق فی الکلمات القرآن الحکیم، ج1، ص 46.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.