معنای شفاعت را بیان کنید

با توجه به این که شفاعت چندین معنا دارد، لطفاً با توجه به آیات قرآن و معناى استشفاع (اشفع لنا عند الله) آن معانى را معین کنید.

شفع و شفاعت هر دو مصدر و به معناى منضم کردن چیزى به چیز دیگرى مانند آن است. بیشترین موارد کاربرد آن، انضمام کسى است که احترام و مقام بالاترى دارد، به کسى که از او در مرتبه پائین ترى است؛[8] به بیانى روشن تر، «شفاعت»، آن است که موجودى قوى به موجودى ضعیف یارى برساند؛ مثلا: نور، آب و هوا و زمین، دانه گیاه را یارى مى کنند تا به مرحله درخت برسد و یا اولیاى خدا به گنه کارى یارى مى رسانند تا نجات یابد، ولى همه اینها در پرتو اذن اوست. شفاعت، براى جلوگیرى از یأس و نا امیدى و ایجاد پیوند مردم با اولیاى خداست. قدرت شفاعت کننده در برابر قدرت خداوند، مستقل نیست، بلکه پرتوى از اوست که به وسیله بندگان خاص او انجام مى پذیرد.
—————
[8] ر.ک: مفردات راغب، ص 457 و 458؛ قرشى، قاموس قرآن، ج 4، ص 49.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.