نبوت در قرآنپرسش و پاسخ

معجزه پیامبران با كارهاى ساحران و مرتاضان چه تفاوتى دارد؟

معجزه پیامبران با كارهاى ساحران و مرتاضان چه تفاوتى دارد؟

معجزه پیامبران و اولیاى الهى با كارهاى ساحران و مرتاضان چند تفاوت دارد: الف. ریاضت هاى روحى پیامبران و اولیاى الهى، جز از طریق عبادت هاى شرعى صورت نمى گیرد، در حالى كه مرتاضان و كاهنان و … از هرگونه ریاضت روحى كه در تقویت روح و چیره شدن آن بر عالم ماده، مؤثر باشد استفاده مى كنند.
ب. عامل غیبى مؤثر در تحقق معجزه هاى پیامبران و اولیاى الهى، عنایت و مشیت ویژه خداوند است، ولى عامل نامریى كه مرتاضان و ساحران را كمك مى دهد، شیاطین یا جن مى باشند.
ج. پیامبران و اولیاى خداوند، از كارهاى خارق العاده، جز در مسیر رضاى خدا و مصالح مكلفان استفاده نمى كنند و هرگز آن را براى مقاصد فردى و نفسانى به كار نمى برند، در حالى كه دیگران تنها مصالح و منافع خود را مد نظر دارند و به انگیزه كسب مال یا مقام یا انتقام جویى هاى شخصى از قدرت استفاده مى كنند.
د. معجزه هاى پیامبران و اولیاى الهى، غیر قابل معارضه و شكست ناپذیر است، زیرا متكى به اراده و عنایت ویژه الهى است كه مقهور چیزى نیست، ولى كارهاى خارق العاده ساحران و مرتاضان، قابل معارضه و شكست پذیر است، زیرا اولا: مغلوب معجزه هاى پیامبران مى باشند و ثانیاً: برخى از آنها بر برخى دیگر غلبه مى كند.
هـ . از آن جا كه پشتوانه معجزه هاى پیامبران، مشیت و عنایت ویژه الهى است، معجزه هاى آنها، منحصر به نوع یا صنف خاصى از كارها نمى باشد، بلكه به حكم مقتضیات احوال و شرایط مختلف كارهاى خارق العاده گوناگونى را انجام مى دهند، در حالى كه مرتاضان یا ساحران تنها از عهده انجام كارهاى خارق العاده معینى بر مى آیند. نمونه هایى از این تنوع و گوناگونى را در معجزه هاى حضرت موسى(ع) مى یابیم.[3] همین تنوع را در شكلى وسیع تر، در مورد معجزه هاى پیامبر اسلام(ص) مى یابیم.[4]
—————
[3] اعراف، آیه 117 ـ 126.
[4] ر.ك: راهیان نور، دفتر تبلیغات اسلامى، ص 126 ـ 130 و پیام قرآن، ج 7، ص 287.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.