علوم قرآنیپرسش و پاسخ

كيفيت نزول قرآن بر پيامبر را بيان نماييد

كيفيت نزول قرآن بر پيامبر گرامى اسلام(ص) را بيان نماييد. آيا سوره هاى بزرگ يك جا بر آن حضرت نازل شده است؟ آيا اسامى سوره ها از جانب خداوند است؟

آيه ها و سوره هاى قرآن در مناسبت ها و پيش آمدهاى مختلف و به طور پراكنده و طى مدت 23 سال از عمر شريف پيامبر(ص) بر حضرت نازل شده و سپس گردآورى و به صورت مجموعه كنونى درآمده است. در برخى از سوره ها، نزول، آيه به آيه بوده و حتى گاه مى شده كه بين آيه هاى يك سوره بيش از يك سال فاصله بيفتد و در برخى ديگر مثل غالب سوره هاى كوچك هم چون سوره فتح، حمد، توحيد و … به طور كامل و يك جا نازل شده است135.
در مورد چگونگى نام گذارى سوره ها، بين دانشمندان اختلاف است: برخى بر اين باورند كه سوره هاى قرآن در زمان پيامبر گرامى اسلام(ص) نام هايى داشته كه از سوى آن بزرگوار تعيين شده است و به اصطلاح، نام گذارى «توقيفى» است؛ چنان كه در روايت هايى كه درباره فضايل قرائت سوره ها وارد شده، مشهود است. گاهى نيز مردم و علما به مناسبت هايى كه در سوره وجود دارد، نام هاى ديگرى به آن داده اند و در اين نام گذارى ها اعتبارات گوناگونى لحاظ مى شده كه برخى از آنها عبارتند از:
الف) نام گذارى به اعتبار كلمه يا كلمات اول سوره و معانى آنها: مثل سوره برائت (توبه) و يا سوره قل هو الله احد(توحيد).
ب) نام گذارى به اعتبار اسمى كه در آن سوره آمده است.
ج) نام گذارى به اعتبار موضوع خاصى كه در آن سوره آمده و در بقيه سوره ها نيامده يا در آن سوره به شكل گسترده و كامل ترى مطرح شده است136.
—————
135. الميزان، ج 20، ذيل سوره قدر، ص 33؛ ج 13، ص 120؛ محمود راميار، تاريخ قرآن؛ محمد هادى معرفت، تاريخ قرآن.
136. سيوطى، الاتقان فى علوم القرآن، ج 1، ص 118 به بعد.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.