نبوت در قرآنپرسش و پاسخ

قرآن كریم چه معجزه هاى را براى حضرت موسى ذكر كرده است؟

قرآن كریم چه معجزه هاى را براى حضرت موسى ذكر كرده است؟

حضرت موسى معجزه هاى فراوانى داشته اند، آن معجزاتى كه قرآن كریم ذكر مى كند عبارتند از:
1. تبدیل شدن عصا به مار عظیم و بلعیدن ابزار ساحران.[8]
2. ید بیضاء؛ یعنى درخشیدن دست موسى هم چون یك منبع نور.[9]
3. توفان هاى كوبنده.[10]
4. ملخ كه بر زراعت ها و درختان آنان مسلط گشت و آفت كشاورزى آبادشان شد.[11]
5. قمّل (شپش یا یك نوع آفت نباتى).[12]
6. ضفادع؛ یعنى قورباغه ها كه از رود نیل سربرآوردند و آن قدر تولید مثل كردند كه زندگى آنان را دچار مشكل كردند.[13]
7. دم؛ یعنى ابتلاى عمومى به خون دماغ و یا به رنگ خون درآمدن رود نیل به گونه اى كه نه براى نوشیدن قابل استفاده بود نه براى كشاورزى.[14]
8. شكافته شدن دریا؛ به گونه اى كه بنى اسرائیل توانستند از آن بگذرند.[15]
9. نزول «منّ» و «سلوا» بر بنى اسرائیل.[16]
10. جوشیدن چشمه ها از سنگ سخت.[17]
11. جدا شدن قسمتى از كوه و قرار گرفتن هم چون سایبانى بالاى سر آنان.[18]
12. قحطى و خشك سالى و كمبود میوه ها.[19]
13. بازگشت زندگى به فرد كشته شده اى كه قتل او مایه اختلاف شدید میان بنى اسرائیل شده بود.[20]
14. استفاده از سایه ابرها كه در حرارت شدید بیابان بر سر آنان قرار مى گرفت.[21]
—————
[8] طه، آیه 20.
[9] طه، آیه 22.
[10] اعراف، آیه 133.
[11] اعراف، آیه 133.
[12] اعراف، آیه 133.
[13] اعراف، آیه 133.
[14] اعراف، آیه 133.
[15] بقره، آیه 50.
[16] بقره، آیه 57.
[17] بقره، آیه 60.
[18] اعراف، آیه 171.
[19] اعراف، آیه 130.
[20] بقره، آیه 73.
[21] بقره، آیه 57؛ ر.ك: تفسیر نمونه، ج 12، ص 309ـ311.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.