دعای کمیل با صدای مهدی سماواتی

موضوع دعا,دعای کمیل

دعای کمیل با صدای مهدی سماواتی

دانلود دعای کمیل با صدای مهدی سماواتی

 

دریافت نسخه صوتی دعای کمیل با صدای حاج مهدی سماواتی

دریافت نسخه تصویری دعای کمیل با صدای حاج مهدی سماواتی

دعای کمیل

خدايا از تو درخواست مى‏كنم،به رحمت كه همه‏چيز را فرا گرفته،و به نيرويت كه با آن بر هرچيز چيره‏ گشتى و در برابر آن هرچيز فروتنى نموده و همه‏چيز خوار شده و به جبروتت كه با آن بر همه‏چيزى فائق‏ آمدى و به عزّتت كه چيزى در برابرش تاب نياورد و به بزرگى‏ات كه همه‏چيز را پر كرده و به پادشاهى‏ات‏ كه برتر از همه‏چيز قرار گرفته،و به جلوه‏ات كه پس از نابودى همه‏چيز باقى است و به نامهايت كه پايه‏هاى‏ همه‏چيز را انباشته و به علمت كه بر همه‏چيز احاطه نموده،و به نور ذاتت كه همه‏چيز در پرتو آن‏ تابنده گشته،

Share Button

کلید واژه

  • دانلود دعای عهد
  • دعای ندبه
  • دعای کمیل سماواتی
  • دانلود دعای کمیل سماواتی
  • دعای ندبه با صدای سماواتی
  • دانلود دعای توسل با صدای حاج مهدی سماواتی
  • دعای کمیل با صدای سماواتی
  • دانلود دعای ندبه با صدای حاج مهدی سماواتی
  • پخش دعای کمیل
  • دانلود دعای ندبه سماواتی

ارسال نظر به
XHTML::
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>