فرهنگ واژگان

جَنَف

معنای واژه جَنَف: ميل، ميل در حكم (از حق به باطل متمايل شدن) (فمن خاف من موص جنفاً). (بقره 182)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.