فرهنگ واژگان

بُرْج

معنای واژه بُرْج: بارو و قصرهاى مرتفع (ولو كنتم في بروج مشيّدة). (نساء 78)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.