شعر

به من بگو ،وقتی که پرکشیدی

گنجشک ناز و زیبا که می پری اون بالا

گنجشک ناز و زیبا،  که می پری اون بالا

به من بگو وقتی که خواب نبودی بابام رو تو ندیدی؟ به همراه نسخه تصویری

دریافت نسخه تصویری گنجشک ناز و زیبا،  که می پری اون بالا

متن گنجشک ناز و زیبا

گنجشک ناز و زیبا
که می پری اون بالا
به من بگو ،وقتی که پرکشیدی
بابام رو تو ندیدی؟

دیدمش از اینجا رفت
اون بالا بالاها رفت
پیش ستاره ها رفت

ستاره آی ستاره
پولک ابر پاره
به من بگو وقتی که خواب نبودی
بابام رو تو ندیدی؟
دیدمش از اینجا رفت
اون بالا بالا ها رفت
از اون طرف از اون راه
رفته به خونه ماه

ماه سپید تنها
که هستی پشت ابرا
به من بگو ، وقتی که نور پاشیدی
بابام رو تو ندیدی ؟

همین جا پیش من بود
نموند و رفت زود زود
اون بالا بالاها رفت
نموند پیش خدا رفت.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.