معاد در قرآنپرسش و پاسخ

با توجه به آیات قرآن «معاد» را تعریف كنید؟

با توجه به آیات قرآن «معاد» را تعریف كنید؟

«معاد» به معناى بازگشتن و بازگشت است و یكى از اصول دین مقدس اسلام به شمار مى رود.
انسان بعد از مرگ، زنده مى شود و در واقع بعد از مدتى، از این جهان مسافرت كرده و به جهانى دیگر مى شتابد.
این برگشتن را در اصطلاح «معاد» مى گویند. تمام انسان ها در جهان آخرت حاضر مى شوند، تا به اعمال آنها رسیدگى شود. انسان آن چه را در این جهان كاشته است در قیامت برداشت مى كند. نعمت هاى جهان آخرت نصیب كسانى خواهد شد كه از نعمت هاى این جهان به درستى استفاده نمایند و از یاد خدا و اطاعت او غفلت نكنند. این جهان، مزرعه آخرت است و انسان، ثمره تلاش خود را به طور كامل در جهان آخرت برداشت مى كند و نتیجه زحمت ها، خدمت ها و عبادت هاى تمام سال هاى عمر خود را مى بیند و خشنودى خدا و بهشت به او بخشیده مى شود.
خداوند مهربان مى فرماید: هر نفسى طعم مرگ را مى چشد و آن گاه به سوى ما بازگشت داده مى شوید …[1]
چون آفرینش انسان و جهان بى هدف و بیهوده نیست تا به بیهودگى و نیستى پایان پذیرد. از طرفى انسان موجودى جاودانه و همیشگى است كه از این جهان به دنیاى باقى و آخرت مى رود و در آن جا به كارهاى خوب و بد او رسیدگى مى شود.[2]
قرآن كریم، توجه ویژه اى نیز به «معاد» دارد؛ تا آن جا كه در بیش از 1500 آیه درباره معاد سخن گفته است و همواره به مناسبت هاى مختلف، این اصل از اصول دین را به انسان ها تذكر مى دهد كه مبادا آن را فراموش كنند؛ آیاتى مثل: 41 ابراهیم؛ 12 روم؛ 7 حج؛ 25 حجر؛ 1 ـ 27 قیامت و … درباره «معاد» و روز قیامت بحث مى كند.
—————
[1] عنكبوت، آیه 57.
[2] ر.ك: محسن قرائتى، معاد؛ شهید عبدالحسین دستغیب، معاد.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.