فرهنگ واژگان

اَسَف

معنای واژه اَسَف: محزون شدن، غضب كردن (فلما اسفونا) (زخرف 55)

Republished by Blog Post Promoter

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.